Na índia

Print Friendly, PDF & Email


Mestres zen na Índia
1 Mahakashyap
2 Anad
3 Shanavas
4 Upagupt
5 Dhritak
6 Michak
7 Vasumitr
8 Buddhanandi
9 Buddhamitr
10 Parshv
11 Punyayashas
12 Ashvagosh
13 Kapimal
14 Nagarjun
15 Aryadev
16 Rahulat
17 Sanghanandi
18 Gayashat
19 Kumarat
20 Jayat
21 Vasubandhu
22 Manorhit
23 Haklenayash
24 Aryasimh
25 Basiasit
26 Punyamitr
27 Prajnatar
28 Bodhidharm