T’ien-yi Yi-huai ( 993-1064)


Referências1


Referências
Tianyi Yihuai (T’ien-yi Yi-huai, Tenne Gikai), 993-1064.

Estudou com Shexian Guisheng.
Um Herdeiro de Dharma de Xuedou e,
deu Transmissão a Yuantong Faxiu.
Ver o Chiji Shingi de Dogen.


  1. Extraído de “Ensinos do Mestre Zen Anzan Roshi”(texto compilado pelo Ven. Jinmyo Fleming ino e traduzido ao Português por Claudio Miklos.


Print Friendly, PDF & Email