No Japão


139 Myoan Eisai ( 1141-1215)
140 Myozen Ryonen (1184-1225)
141 Eihei Dôgen(1200-1253)
142 Koun Ejo (1198-1280)
143 Tettsu Gikai (1219-1309)
144 Shomyo (1235-1309)
145 Keizan Jokin (1268-1325)
146 Gasan Joseki (1275-1365)
147 Meiho Sotetsu (1277-1350)
148 Tsugen Jakurei (-)
149 Myocho Shuho ( 1282-1338)
150 Shugan Dochin (-)
151 Fusai Zengu (-)
152 Kanzan Egen (1277-1360)
153 Taigen Soshin (morto em 1371)
154 Gyoku So Riotin (-)
155 Tetsuzan Shikaku (-)
156 Juo Sohitsu (1296-1380)
157 Shokai Jiko (-)
158 Keigen Eisho (-)
159 Muin Soin (1326-1410)
160 Baisan Mompon (morto em 1417)
161 Chuzan Ryohun (-)
162 Bassui Tokusho(1327-1387)
163 Sekiso Enchu (-)
164 Jochu Tengin (1365-1440)
165 kyu Sojun (1394-1481)
166 Tozen Soshin (1408-1486)
167 Shingan Doku (-)
168 Kizan Shoosan (-)
169 Senso Esai
170 Taigan Sobai (-)
171 Mioshitsu Eto (-)
172 Kenso Joshun (-)
173 Gisan Tonin (-)
174 Morin Shinhan (-)
175 Iyoku Choyu
176 Kokugan Shuho (-)
177 Shogaku Kenryu (-)
178 Seshu (1424-1502)
179 Sooshi Shootai (-)
180 Kosshu Toyo (1420-1506)
181 Suian Shosen (-)
182 Toyo Eicho (1429-1504)
183 Jisan Eikun (-)
184 Mugai Keigon
185 Kinen Horyu (-)
186 Youzan Keiyou (-)
187 Daichu Reijo (-)
188 Kanchu Hantetsu (-)
189 Takuan Soho (1573-1645)
190 Gudou Tosyoku (1577-1661)
191 Joan Shoto (-)
192 Teishitsu Chisen (-)
193 Daiju Soko (-)
194 Nenshitsu Yokaku
195 Zaiten Soryu (-)
196 Kokei Shojun (-)
197 Nenshitsu Yokaku
198 Zaiten Soryu (-)
199 Kokei Shojun (-)
200 Nanno Ryokun (-)
201 San No Juin (-)
202 Sesso Hoseki
203 Kosho Chido (?-1670)
204 Shidou Bunan (1602-1676)
205 Daiju Riuzon (-)
206 Rikusan Sogei (-)
207 Kinpo Jusen (-)
208 Taiei Zesho
209 Chumyo Zenteki (-)
210 Sesso Yuho (-)
211 Tettsuei Seiton (-)
212 Shoju Rojin (1642-1721)
213 Gyokuso Sozui (-)
214 Shoju Rojin (1642-1721)
215 Gyokuso Sozui (-)
216 Hogan Zenzatsu (-)
217 Daisen Junchi (-)
218 Kaiten Genju (-)
219 Shukoku Choton (-)
220 Nampo Gentaku
221 Ten-Yu Sosei (-)
222 Ryozan Chosen (-)
223 Fui Eiryo (-)
224 Shuzan Shunsho (-)
225 Ketsuzan Tettsuei (-)
226 Zoden Yoko
227 Choo-oku Jukei (-)
228 Kisshu Gensho (-)
229 Muin Eyu (-)
230 Chozan Senetsu (-)
231 Hoshi Soon (-)
232 Tenyu Soen
233 Hookoku Jukin (-)
234 Kigai Monno (-)
235 Ippo Sojun (-)
236 Fukuchu Kochi (-)
237 Goho Kainon (-)
238 Ken’an Junsa
239 Nenshu Donju (-)
240 Kanshu Taisatsu (-)
241 Moan Soshuku (-)
242 Meido Yuton (-)
243 Tenkei Denson (-)
244 Chokoku Koen
245 Ikoku Eiteki (-)
246 Tenzo Juntetsu (-)
247 Kosetu Junsa (-)
248 Hakuho Gentekki (-)
249 Zozan Monk (-)
250 Senshu Donko
251 Gikoku Senshuku (-)
252 Gesshu Soko (1618-1696)
253 Shinan Gentatsu (-)
254 Kenkoku Kensatsu (-)
255 Niken Sekiryo (-)
256 Fuden Gentotsu
257 Ranryu Joshu (-)
258 Tokuo Ryoko (-)
259 Manzan Dohaku (1636-1714)
260 Gekkai Soju (-)
261 Kashu Shookei (-)
262 Raiten Gensatsu (-)
263 Daishun Kan’yu
264 Nanriyu Sonjun (-)
265 Reitan Roryo (-)
266 Hakuin Ekaku (1686-1769)
267 Gasan Jitou (1727-1797)
268 Gekkan Giko (-)
269 Kengan Zetasu (-)
270 Takuju Kosen (1760-1833)
271 Gento Sokuchu (1729-1807)
272 Inzan Ien (1751-1814)
273 Hogan Soren (-)
274 Taigen Gisan (1768-1837)
275 Mokushi Soen (-)
276 Kakujo Tosai (-)
277 Tenrin Kanshu
278 Shinryoo Kyuutetsu (-)
279 Karyo Zuika (1790-1848)
280 Myoki Soseki(1774-1848)
281 Sozan Genkyo (1779-1868)
282 Tankai Gensho (1811-1898)
283 Daisetsu Shoen (1797-1855)
284 Gisan Zenrai (1802-1878)
285 Daiyu Essho (-)
286 Takuchu Yuton (-)
287 Hokoku Satsuyu (-)
288 Sessan Tetsuzen
289 Genkyoku Gankei (-)
290 Sekiso Tesshu (-)
291 Dokun Joshu (1819-1895)
292 Kakuhoo Shuen (-)
293 Kakuan Ryogu (-)
294 Gokei Yoton (-)
295 Banryo Zenso (-)
296 Joten Soko (-)
297 Ryuko Ryoshu (-)
298 Kegon Sokai (-)
299 Kokoku Soryu (-)
300 Kakuin Eryoo (-)
301 Rotei Shoshuku (-)
302 Fuzan Shunki
303 Shoun Taizui (-)
304 Ryoka Daibai (-)
305 Goho Yoju (-)
306 Fuho Tatsuden (-)
307 Rosetsu Ryuko (-)
308 Renzan Soho (-)
309 Ungan Guhaku (-)
310 Jissan Mokuin
311 Kakutan Inshuu (-)
312 Seggai Kozan (-)
313 Tengan Shunsa (-)
314 Nichirin Togo (-)
315 Sengan Bonryu
316 Motsugai Shido (-)
317 Kazan Hakucho (-)
318 Osan Yosa (-)
319 Hoozan Shuukyoo (-)
320 Baian Hakujun (-)
321 Gukei Youn (-)
322 Sonno Kyodo (-)
323 Shoryo Koho (-)
324 Reizan Ryoochin (-)
325 Bunzan Korin (-)
326 Daiki Kyokan
327 Dokutan Sosan (1840-1917)
328 Giboku Tekisui (1821-1899)
329 Kasan Zenryyo (1824-1893)
330 Sogaku Reido (-)
331 Ryoen Genseki (1842-1918)
332 Hakudo Jurin (-)
333 Daichu Bunkin (-)
334 Shokoku Zenko (-)
335 Kakusho Sodo (1844-1931)
336 Sohan Genho (1848-1922)
337 Enjo Gikan
338 Shuuzan Taion (-)
339 Daisetz Teitaro Suzuki (1870-1966)
340 Mukai Koryo (1864-1935)
341 Gempo Yamamoto (1865-1961)
342 Seisetsu Genjo Seki (1877-1945)
343 Daishun Bengyu (-)
344 Daiun Sogaku (1871-1961)
345 Shoun Hozui
346 Getsudo Kaiin (-)
347 Choko Bungei (-)
348 Roshu Ezen (-)
349 Shooun Taizui (-)
350 Koho Hakugun (-)
351 Gekko Riomon (-)
352 Shizan Tokuchu
353 Kanzan Taioo (-)
354 Kodo Sawaki (1880-1965)
355 Keido Chisan (1879 – 1967)
356 Somon Kodo (1880-1965)
357 Kodo Soun (-)
358 Hakunn Yasutani (1885-1973)
359 Nakamura Taiyu (1886-1954)
360 Nyosan Mokuzen (-)
361 Reizai Emon (-)
362 Nanso Shinshu
363 Kankai Tokuon
364 Kohan Tesuzan (-)
365 Tokuzui Tenrin (-)
366 Shogaku Rinzui (-)
367 Chuuzan Ninkoo (-)
368 Sokai Tetsuriyu (-)
369 Umon Katsuriyu (-)
370 Kosen Baido
371 Hakusan Koojun (-)
372 Ungo Dooyoo (-)
373 Butsusan Buimyo (-)
374 Gyakushitsu Sojun
375 Butsumon Sogaku
376 Shudo Tetsukan (-)
377 Bukkan Myokoku (-)
378 Gyokyujun So-on
379 Isseki Tetsugan (-)
380 Butsuan Emyo(-)
381 Yamada Mumon (1900-1988)
382 Taino Tetsushi (-)
383 Shibayama Zenkei (1894-1974)
384 Roshi Joko (mestre de Koryu Osaka)
385 Miura Isshu Joten (1903- )
386 Koryu Osaka (1901-1985)
387 Seki Bokuou Sou’un (1903-1991)
388 Koun Yamada (1907-1989)
389 Zuigako Rempo (1905-1993)
390 Nakagawa Soen (1907-1984)
391 Kosho Uchiyama (1912-1998)
392 Bantetsugu (1910-1996)
393 Zenguetsu Suigan (1912-1996)
394 Tangen Harada (1924- )
395 Mokudo Taisen (1914-1982)
396 Gudo Wafu (1919-)
397 Shundo Aoyama (1933-)
398 Akira Kubota (1932- )
399 Shuyu Narita (-)
400 Harada Shodo (1940-)

Print Friendly, PDF & Email