Myocho Shuho

Myocho Shuho ( 1282-1338)
Referências
Linhagem


Referências
1

Myocho Shuho (Daito Kokushi) mestre Rinzai, recebeu a transmissão do Dharma de Shomyo

e transmitiu o Dharma para Kanzan Egen.

Myocho Shuho Mestre de Rinzai japonês da linhagem Yogi. Junto com Shomyo (seu mestre) e Kanzan Egen (seu discípulo) foram os fundadores da “Escola O-to-kan“. Depois de receber sua transmissão de Shomyo ele fez um retiro de vinte anos hermitage e viveu como vagabundo debaixo da ponte de Gojo em Kyoto. Mais tarde ele adaptou uma heremita fora de Kyoto e finalmente fundou o Templo Daitoku-ji em Kyoto.


 1. Extraído do site http://www.kaihan.com/.


Linhagem Rinzai de Koryu Osaka

  ÍNDIA

 1. MAKAKASHO
 2. ANANDA
 3. SHONAWASHU
 4. UBAGIKUTA
 5. DAITAKA
 6. MISHAKA
 7. BASHUMITSU
 8. BUTSUDANANDAI
 9. FUDAMITA
 10. BARISHIBA
 11. FUNAYASHYA
 12. ANABOTEI
 13. KABIMORA
 14. NAGYAHARAJUNA
 15. KANADAIBA
 16. RAGORATA
 17. SOGYANANDAI
 18. KAYSHATA
 19. KUMORATA
 20. SHAYATA
 21. BASHUBANZU
 22. MANURA
 23. KAKUROKUNA
 24. SHSISHIBODAI
 25. BASHASHITA
 26. FUNYOMITA
 27. HANNYATARA
  CHINA

 1. BODAIDARUMA
 2. TAISO EKA
 3. KANCHI SOSAN
 4. DAII DOSHIN
 5. DAIMAN KONIN
 6. DAIKAN ENO
 7. NAN-YUEH HAUI-JANG
 8. MA-TSU TAO-I
 9. PAI CHANG HUAI HUAI
 10. HUANG-PO
 11. LIN-CHI (RINZAI)
 12. HSING-HUA TS’UNG-CHIANG
 13. NAN-YUAN HUI-YUNG
 14. FENG-HSUEH YEN-CHAO
 15. SHOU-SHAN SHEN-NIEN
 16. FEN YANG SHAN CHAO
 17. SHIH-SHUANG
 18. YANG-CH’I FANG-HUI
 19. PAI-YUN SHOU-TUAN
 20. WU-TSU FA-YEN
 21. YUAN-WU K’O-CH’IN
 22. HU-CH’IU
 23. YING-AN
 24. MI-AN
 25. SUNG-YUAN
 26. YUN-AN P’U-YEN
 27. HSU-T’SANG CHIH-YU
  JAPÃO

 1. SHOMYO
 2. MYOCHO SHUHO


Print Friendly, PDF & Email