Shou-shan Shen-nien (926-993)


Referências
Linhagem


Referências
1

Shou-shan Shen-nien (Shuzan Shonen) foi um mestre ch’an, da linhagem Lin-chi (Rinzai), recebeu a transmissão do Dharma de Feng-hsueh Yen-chao

e transmitiu o Dharma para Fen-yang.Referências
2

Shoushan Xingnian (Shou-shan Hsing-nien, Shuzan Shonen) 926-993.
Herdeiro de Dharma de Fengxue Yenzhao. Deu Transmissão a Fenyang e Shexian Guisheng.
Ver o Uji de Dogen.


 1. Extraído do site http://www.kaihan.com/.
 2. Extraído de “Ensinos do Mestre Zen Anzan Roshi”(texto compilado pelo Ven. Jinmyo Fleming ino e traduzido ao Português por Claudio Miklos.


Linhagem Rinzai de Koryu Osaka

  ÍNDIA

 1. MAKAKASHO
 2. ANANDA
 3. SHONAWASHU
 4. UBAGIKUTA
 5. DAITAKA
 6. MISHAKA
 7. BASHUMITSU
 8. BUTSUDANANDAI
 9. FUDAMITA
 10. BARISHIBA
 11. FUNAYASHYA
 12. ANABOTEI
 13. KABIMORA
 14. NAGYAHARAJUNA
 15. KANADAIBA
 16. RAGORATA
 17. SOGYANANDAI
 18. KAYSHATA
 19. KUMORATA
 20. SHAYATA
 21. BASHUBANZU
 22. MANURA
 23. KAKUROKUNA
 24. SHSISHIBODAI
 25. BASHASHITA
 26. FUNYOMITA
 27. HANNYATARA
  CHINA

 1. BODAIDARUMA
 2. TAISO EKA
 3. KANCHI SOSAN
 4. DAII DOSHIN
 5. DAIMAN KONIN
 6. DAIKAN ENO
 7. NAN-YUEH HAUI-JANG
 8. MA-TSU TAO-I
 9. PAI CHANG HUAI HUAI
 10. HUANG-PO
 11. LIN-CHI (RINZAI)
 12. HSING-HUA TS’UNG-CHIANG
 13. NAN-YUAN HUI-YUNG
 14. FENG-HSUEH YEN-CHAO
 15. SHOU-SHAN SHEN-NIEN


Print Friendly, PDF & Email