Shou-shan Shen-nien (926-993)


Referências
Linhagem


Referências
1

Shou-shan Shen-nien (Shuzan Shonen) foi um mestre ch’an, da linhagem Lin-chi (Rinzai), recebeu a transmissão do Dharma de Feng-hsueh Yen-chao

e transmitiu o Dharma para Fen-yang.Referências
2

Shoushan Xingnian (Shou-shan Hsing-nien, Shuzan Shonen) 926-993.
Herdeiro de Dharma de Fengxue Yenzhao. Deu Transmissão a Fenyang e Shexian Guisheng.
Ver o Uji de Dogen.


  1. Extraído do site http://www.kaihan.com/.
  2. Extraído de “Ensinos do Mestre Zen Anzan Roshi”(texto compilado pelo Ven. Jinmyo Fleming ino e traduzido ao Português por Claudio Miklos.


Linhagem Rinzai de Koryu Osaka

    ÍNDIA

  1. MAKAKASHO
  2. ANANDA
  3. SHONAWASHU
  4. UBAGIKUTA
  5. DAITAKA
  6. MISHAKA
  7. BASHUMITSU
  8. BUTSUDANANDAI
  9. FUDAMITA
  10. BARISHIBA
  11. FUNAYASHYA
  12. ANABOTEI
  13. KABIMORA
  14. NAGYAHARAJUNA
  15. KANADAIBA
  16. RAGORATA
  17. SOGYANANDAI
  18. KAYSHATA
  19. KUMORATA
  20. SHAYATA
  21. BASHUBANZU
  22. MANURA
  23. KAKUROKUNA
  24. SHSISHIBODAI
  25. BASHASHITA
  26. FUNYOMITA
  27. HANNYATARA
    CHINA

  1. BODAIDARUMA
  2. TAISO EKA
  3. KANCHI SOSAN
  4. DAII DOSHIN
  5. DAIMAN KONIN
  6. DAIKAN ENO
  7. NAN-YUEH HAUI-JANG
  8. MA-TSU TAO-I
  9. PAI CHANG HUAI HUAI
  10. HUANG-PO
  11. LIN-CHI (RINZAI)
  12. HSING-HUA TS’UNG-CHIANG
  13. NAN-YUAN HUI-YUNG
  14. FENG-HSUEH YEN-CHAO
  15. SHOU-SHAN SHEN-NIEN


Print Friendly, PDF & Email