Bukkan Myokoku


Bukkan Myokoku (-)
Referências
Linhagem


Referências
1

Bukkan Myokoku é da 87a.geração desde Buda e da 36a.geração desde Dogen.

Bukkan Myokoku foi Herdeiro do Dharma de Butsusan Buimyo e transmitiu o Dharma para Butsuan Emyo.


 1. Retirado do site http://western-zen.tripod.com/nishijima/lignee.html


Linhagem de Baian Hakujun(desde Sakiamuni Buda)

  ÍNDIA

 1. MAKAKASHO
 2. ANANDA
 3. SHONAWASHU
 4. UBAGIKUTA
 5. DAITAKA
 6. MISHAKA
 7. BASHUMITSU
 8. BUTSUDANANDAI
 9. FUDAMITA
 10. BARISHIBA
 11. FUNAYASHYA
 12. ANABOTEI
 13. KABIMORA
 14. NAGYAHARAJUNA
 15. KANADAIBA
 16. RAGORATA
 17. SOGYANANDAI
 18. KAYSHATA
 19. KUMORATA
 20. SHAYATA
 21. BASHUBANZU
 22. MANURA
 23. KAKUROKUNA
 24. SHSISHIBODAI
 25. BASHASHITA
 26. FUNYOMITA
 27. HANNYATARA
  CHINA

 1. BODAIDARUMA
 2. TAISO EKA
 3. KANCHI SOSAN
 4. DAII DOSHIN
 5. DAIMAN KONIN
 6. DAIKAN ENO
 7. SEIGEN GYOSHI
 8. SEKITO KISEN
 9. YAKUSAN IGEN
 10. UNGAN DONJO
 11. TOZAN RYOKAI
 12. UNGO DOYO
 13. DOAN DOHI
 14. DOAN KANSHI
 15. RYOSAN ENKAN
 16. TAIYO KIYOGEN
 17. TOSHI GISEI
 18. FUYO DOKAI
 19. TANKA SHIJUN
 20. CHORO SEIRIYO
 21. TENDO SOKAKU
 22. SECCHO CHIKAN
 23. TENDO NYOJO
  JAPÃO

 1. EIHEI DOGEN
 2. KOUN EJO
 3. TETSU GIKAI
 4. KEIZAN JOKIN
 5. GASAN JOSEKI
 6. TAIGEN SÔSHIN
 7. BAISAN MOMPON
 8. JOCHU TENGIN
 9. SEKISO ENCHU
 10. TAIGAN SOBAI
 11. KENSO JOSHUN
 12. JISAN EIKUN
 13. DAICHU REIJO
 14. NANNO RYOKUN
 15. DAIJU RIUZON
 16. HOGAN ZENZATSU
 17. RYOZAN CHOSEN
 18. KISSHU GENSHO
 19. KIGAI MONNO
 20. KANSHU TAISATSU
 21. TENZO JUNTETSU
 22. KENKOKU KENSATSU
 23. RAITEN GENSATSU
 24. KENGAN ZETASU
 25. HOKOKU SATSUYU
 26. ROTEI SHOSHUKU
 27. FUHO TATSUDEN
 28. KAZAN HAKUCHO
 29. BUNZAN KORIN
 30. DAICHU BUNKIN
 31. CHOKO BUNGEI
 32. ROSHU EZEN
 33. REIZAI EMON
 34. TOKUZUI TENRIN
 35. SHOGAKU RINZUI
 36. BUTSUSAN BUIMYO
 37. BUKKAN MYOKOKU


Print Friendly, PDF & Email