Meiho Sotetsu

Meiho Sotetsu (1277-1350)
Biografia/Linhagem

Meiho Sotetsu é mestre Soto da 55a.geração desde Buda e da 4a.geração desde Dogen.


Biografia
1

Meiho Sotetsu foi Herdeiro do Dharma de Keizan Jokin e seu sucessor em Daijo-ji, e seu nome está associado a uma das linhagens principais dentro do Soto Zen. Estas linhagens são conhecidas como a linhagem Gasan e a Linhagem Meiho respectivamente e foram originadas pelos dois principais sucessores de Keizan.

Meiho Sotetsu transmitiu o Dharma para Shugan Dochin.

A linhagem de transmissão em Daijo-ji continuou por quase 400 anos com o Abade principal que passa de mestre para discípulo até o século 17, um fio incomum de continuidade.


 1. Extraído do site http://www.dharma-rain.org/

Linhagem (desde Sakiamuni Buda)

  ÍNDIA

 1. MAKAKASHO
 2. ANANDA
 3. SHONAWASHU
 4. UBAGIKUTA
 5. DAITAKA
 6. MISHAKA
 7. BASHUMITSU
 8. BUTSUDANANDAI
 9. FUDAMITA
 10. BARISHIBA
 11. FUNAYASHYA
 12. ANABOTEI
 13. KABIMORA
 14. NAGYAHARAJUNA
 15. KANADAIBA
 16. RAGORATA
 17. SOGYANANDAI
 18. KAYSHATA
 19. KUMORATA
 20. SHAYATA
 21. BASHUBANZU
 22. MANURA
 23. KAKUROKUNA
 24. SHSISHIBODAI
 25. BASHASHITA
 26. FUNYOMITA
 27. HANNYATARA
  CHINA

 1. BODAIDARUMA
 2. TAISO EKA
 3. KANCHI SOSAN
 4. DAII DOSHIN
 5. DAIMAN KONIN
 6. DAIKAN ENO
 7. SEIGEN GYOSHI
 8. SEKITO KISEN
 9. YAKUSAN IGEN
 10. UNGAN DONJO
 11. TOZAN RYOKAI
 12. UNGO DOYO
 13. DOAN DOHI
 14. DOAN KANSHI
 15. RYOSAN ENKAN
 16. TAIYO KIYOGEN
 17. TOSHI GISEI
 18. FUYO DOKAI
 19. TANKA SHIJUN
 20. CHORO SEIRIYO
 21. TENDO SOKAKU
 22. SECCHO CHIKAN
 23. TENDO NYOJO
  JAPÃO

 1. EIHEI DOGEN
 2. KOUN EJO
 3. TETSU GIKAI
 4. KEIZAN JOKIN
 5. MEIHO SOTETSU


Print Friendly, PDF & Email