Hakusan Koojun


Hakusan Koojun (1914-2007)
Referências
Linhagem

Referências1

Hakusan Koojun é da 85a.geração desde Buda e da 34a.geração desde Dogen.

Hakusan Koojun foi Herdeiro do Dharma de Chuuzan Ninkoo e transmitiu o Dharma para Ungo Dooyoo; Hōrin Daigyō (1938-2011) – Moriyama rōshi; Shaku Genshō (1944-) e Sato Jōkō (1953-)


 1. Retirado do site http://www.terebess.hu/zen/mesterek/szarmazas.html


Linhagem de Ungo Dooyoo(desde Sakiamuni Buda)

  ÍNDIA

 1. MAKAKASHO
 2. ANANDA
 3. SHONAWASHU
 4. UBAGIKUTA
 5. DAITAKA
 6. MISHAKA
 7. BASHUMITSU
 8. BUTSUDANANDAI
 9. FUDAMITA
 10. BARISHIBA
 11. FUNAYASHYA
 12. ANABOTEI
 13. KABIMORA
 14. NAGYAHARAJUNA
 15. KANADAIBA
 16. RAGORATA
 17. SOGYANANDAI
 18. KAYSHATA
 19. KUMORATA
 20. SHAYATA
 21. BASHUBANZU
 22. MANURA
 23. KAKUROKUNA
 24. SHSISHIBODAI
 25. BASHASHITA
 26. FUNYOMITA
 27. HANNYATARA
  CHINA

 1. BODAIDARUMA
 2. TAISO EKA
 3. KANCHI SOSAN
 4. DAII DOSHIN
 5. DAIMAN KONIN
 6. DAIKAN ENO
 7. SEIGEN GYOSHI
 8. SEKITO KISEN
 9. YAKUSAN IGEN
 10. UNGAN DONJO
 11. TOZAN RYOKAI
 12. UNGO DOYO
 13. DOAN DOHI
 14. DOAN KANSHI
 15. RYOSAN ENKAN
 16. TAIYO KIYOGEN
 17. TOSHI GISEI
 18. FUYO DOKAI
 19. TANKA SHIJUN
 20. CHORO SEIRIYO
 21. TENDO SOKAKU
 22. SECCHO CHIKAN
 23. TENDO NYOJO
  JAPÃO

 1. EIHEI DOGEN
 2. KOUN EJO
 3. TETSU GIKAI
 4. KEIZAN JOKIN
 5. GASAN JOSEKI
 6. TAIGEN SÔSHIN
 7. BAISAN MOMPON
 8. JOCHU TENGIN
 9. KIZAN SHOOSAN
 10. MORIN SHINHAN
 11. SOOSHI SHOOTAI
 12. KENCHU HANTETSU
 13. ZAITEN SORYU
 14. RIKUSAN SOGEI
 15. GYOKUSO SOZUI
 16. TEN-YU SOSEI
 17. CHOO-OKU JUKEI
 18. HOOKOKU JUKIN
 19. NENSHU DONJU
 20. IKOKU EITEKI
 21. GIKOKU SENSHUKU
 22. RANRYU JOSHU
 23. KASHU SHOOKEI
 24. SHINRYOO KYUUTETSU
 25. KAKUHOO SHUEN
 26. KAKUIN ERYOO
 27. KAKUTAN INSHUU
 28. HOOZAN SHUUKYOO
 29. REIZAN RYOOCHIN
 30. SHUUZAN TAION
 31. SHOOUN TAIZUI
 32. KANZAN TAIOO
 33. NYOSAN MOKUZEN
 34. CHUUZAN NINKOO
 35. HAKUSAN KOOJUN


Print Friendly, PDF & Email