Muin Eyu


Painting Abstract Art Feng Shui Painting Zen Art Wall Decor within Buddha Eyes Wall Art for Found Residence – Art Slave Gallery

Muin Eyu (-)
Referências
Linhagem

Referências1

Muin Eyu é da 68a.geração desde Buda e da 17a.geração desde Dogen.

Muin Eyu foi Herdeiro do Dharma de Fui Eiryo e seu sucessor em Soji-ji, e seu nome está associado a uma das linhagens principais dentro do Soto Zen.

Muin Eyu é da 14a.geração da linhagem Gasan Joseki e transmitiu o Dharma para Ippo Sojun.


 1. Retirado do site http://www.caravelas.net/


Linhagem de Gasan Joseki(desde Sakiamuni Buda)

  ÍNDIA

 1. MAKAKASHO
 2. ANANDA
 3. SHONAWASHU
 4. UBAGIKUTA
 5. DAITAKA
 6. MISHAKA
 7. BASHUMITSU
 8. BUTSUDANANDAI
 9. FUDAMITA
 10. BARISHIBA
 11. FUNAYASHYA
 12. ANABOTEI
 13. KABIMORA
 14. NAGYAHARAJUNA
 15. KANADAIBA
 16. RAGORATA
 17. SOGYANANDAI
 18. KAYSHATA
 19. KUMORATA
 20. SHAYATA
 21. BASHUBANZU
 22. MANURA
 23. KAKUROKUNA
 24. SHSISHIBODAI
 25. BASHASHITA
 26. FUNYOMITA
 27. HANNYATARA
  CHINA

 1. BODAIDARUMA
 2. TAISO EKA
 3. KANCHI SOSAN
 4. DAII DOSHIN
 5. DAIMAN KONIN
 6. DAIKAN ENO
 7. SEIGEN GYOSHI
 8. SEKITO KISEN
 9. YAKUSAN IGEN
 10. UNGAN DONJO
 11. TOZAN RYOKAI
 12. UNGO DOYO
 13. DOAN DOHI
 14. DOAN KANSHI
 15. RYOSAN ENKAN
 16. TAIYO KIYOGEN
 17. TOSHI GISEI
 18. FUYO DOKAI
 19. TANKA SHIJUN
 20. CHORO SEIRIYO
 21. TENDO SOKAKU
 22. SECCHO CHIKAN
 23. TENDO NYOJO
  JAPÃO

 1. EIHEI DOGEN
 2. KOUN EJO
 3. TETSU GIKAI
 4. KEIZAN JOKIN
 5. GASAN JOSEKI
 6. TSUGEN JAKUREI
 7. FUSAI ZENGU
 8. GYOKU SO RIOTIN
 9. SHOKAI JIKO
 10. MIOSHITSU ETO
 11. KOKUGAN SHUHO
 12. SUIAN SHOSEN
 13. JOAN SHOTO
 14. SAN NO JUIN
 15. CHUMYO ZENTEKI
 16. DAISEN JUNCHI
 17. FUI EIRYO
 18. MUIN EYU


Print Friendly, PDF & Email