Sessan Tetsuzen


Sessan Tetsuzen(-)
Referências
Linhagem

Referências1

Sessan Tetsuzen é da 75a.geração desde Buda e da 24a.geração desde Dogen.

Sessan Tetsuzen foi Herdeiro do Dharma de Tenrin Kanshu e transmitiu o Dharma para Fuzan Shunki.


 1. Retirado do site http://www.sfzc.com/Pages/Library/ancestor.html

Livros
Mente Zen, mente de principiante


Textos
Sem dualismo
Polir uma telha
As ondas mentais
Não crer em nada
Impermanência
Estar Alerta – Estar Consciente
Erros na Prática
Mente Zen
Estudar a si mesmo
O espírito tradicional
Mente de principiante
Nada especialLinhagem de Baian Hakujun(desde Sakiamuni Buda)

  ÍNDIA

 1. MAKAKASHO
 2. ANANDA
 3. SHONAWASHU
 4. UBAGIKUTA
 5. DAITAKA
 6. MISHAKA
 7. BASHUMITSU
 8. BUTSUDANANDAI
 9. FUDAMITA
 10. BARISHIBA
 11. FUNAYASHYA
 12. ANABOTEI
 13. KABIMORA
 14. NAGYAHARAJUNA
 15. KANADAIBA
 16. RAGORATA
 17. SOGYANANDAI
 18. KAYSHATA
 19. KUMORATA
 20. SHAYATA
 21. BASHUBANZU
 22. MANURA
 23. KAKUROKUNA
 24. SHSISHIBODAI
 25. BASHASHITA
 26. FUNYOMITA
 27. HANNYATARA
  CHINA

 1. BODAIDARUMA
 2. TAISO EKA
 3. KANCHI SOSAN
 4. DAII DOSHIN
 5. DAIMAN KONIN
 6. DAIKAN ENO
 7. SEIGEN GYOSHI
 8. SEKITO KISEN
 9. YAKUSAN IGEN
 10. UNGAN DONJO
 11. TOZAN RYOKAI
 12. UNGO DOYO
 13. DOAN DOHI
 14. DOAN KANSHI
 15. RYOSAN ENKAN
 16. TAIYO KIYOGEN
 17. TOSHI GISEI
 18. FUYO DOKAI
 19. TANKA SHIJUN
 20. CHORO SEIRIYO
 21. TENDO SOKAKU
 22. SECCHO CHIKAN
 23. TENDO NYOJO
  JAPÃO

 1. EIHEI DOGEN
 2. KOUN EJO
 3. TETSU GIKAI
 4. KEIZAN JOKIN
 5. GASAN JOSEKI
 6. TAIGEN SÔSHIN
 7. BAISAN MOMPON
 8. JOCHU TENGIN
 9. SHINGAN DOKU
 10. SENSO ESAI
 11. IYOKU CHOYU
 12. MUGAI KEIGON
 13. NENSHITSU YOKAKU
 14. SESSO HOSEKI
 15. TAIEI ZESHO
 16. NAMPO GENTAKU
 17. ZODEN YOKO
 18. TENYU SOEN
 19. KEN’AN JUNSA
 20. CHOKOKU KOEN
 21. SENSHU DONKO
 22. FUDEN GENTOTSU
 23. DAISHUN KAN’YU
 24. TENRIN KANSHU
 25. SESSAN TETSUZEN


Print Friendly, PDF & Email