Mukai KoryoMukai Koryo (1864-1935)
Kono Mukai, Mukai Koryo, Nanshinken


Referências
Linhagem de Myoki Soseki


Referências
Roshi Mukai Koryo (Kono Mukai ou Nanshinken) mestre Rinzai da 80 geração desde Hakuin Ekaku, da linhagem de Takuju Kosen, recebeu a transmissão do Dharma de Dokutan Sosan.
Transmitiu o Dharma para:
Shibayama Zenkei (1894-1974)
Nakamura Taiyu (1886-1954)


  1. “Zen Buddhism – Hakuin School”
    www.ciolek.com/WWWVLPages/ZenPages/Hakuin.html


Linhagem de Myoki Soseki desde Saquiamuni

    ÍNDIA

  1. MAKAKASHO
  2. ANANDA
  3. SHONAWASHU
  4. UBAGIKUTA
  5. DAITAKA
  6. MISHAKA
  7. BASHUMITSU
  8. BUTSUDANANDAI
  9. FUDAMITA
  10. BARISHIBA
  11. FUNAYASHYA
  12. ANABOTEI
  13. KABIMORA
  14. NAGYAHARAJUNA
  15. KANADAIBA
  16. RAGORATA
  17. SOGYANANDAI
  18. KAYSHATA
  19. KUMORATA
  20. SHAYATA
  21. BASHUBANZU
  22. MANURA
  23. KAKUROKUNA
  24. SHSISHIBODAI
  25. BASHASHITA
  26. FUNYOMITA
  27. HANNYATARA

    CHINA

  1. BODAIDARUMA
  2. TAISO EKA
  3. KANCHI SOSAN
  4. DAII DOSHIN
  5. DAIMAN KONIN
  6. DAIKAN ENO
  7. NAN-YUEH HAUI-JANG
  8. MA-TSU TAO-I
  9. PAI CHANG HUAI HUAI
  10. HUANG-PO
  11. LIN-CHI (RINZAI)
  12. HSING-HUA TS’UNG-CHIANG
  13. NAN-YUAN HUI-YUNG
  14. FENG-HSUEH YEN-CHAO
  15. SHOU-SHAN SHEN-NIEN
  16. FEN YANG SHAN CHAO
  17. SHIH-SHUANG
  18. YANG-CH’I FANG-HUI
  19. PAI-YUN SHOU-TUAN
  20. WU-TSU FA-YEN
  21. YUAN-WU K’O-CH’IN
  22. HU-CH’IU
  23. YING-AN
  24. MI-AN
  25. SUNG-YUAN
  26. YUN-AN P’U-YEN
  27. HSU-T’SANG CHIH-YU

    JAPÃO

  1. SHOMYO
  2. MYOCHO SHUHO
  3. KANZAN EGEN
  4. JUO SOHITSU
  5. MUIN SOIN
  6. TOZEN SOSHIN
  7. TOYO EICHO
  8. YOUZAN KEIYOU
  9. GUDOU TOSYOKU
  10. SHIDOU BUNAN
  11. SHOJU ROJIN
  12. HAKUIN EKAKU
  13. GASAN JITOU
  14. TAKUJU KOSEN
  15. MYOKI SOSEKI
  16. KARYO ZUIKA
  17. TANKAI GENSHO
  18. DOKUTAN SOSAN
  19. MUKAI KORYOPrint Friendly, PDF & Email