Takuju Kosen

Takuju Kosen (1760-1833)
Takuju Kosen, Daido Enkan


Referências
Linhagem de Hakuin Ekaku


Referências
Roshi Takuju Kosen (Daido Enkan) mestre Rinzai da 3a. geração desde Hakuin Ekaku, recebeu a transmissão do Dharma de Gasan Jito

Roshi Takuju Kosen transmitiu o Dharma para:

 1. Kaisan Sokaku, Bukoku Myogen (1768-1846)
 2. Getsusan Kokyo, Daiki Myokan (1789-1855)
 3. Seki’o Somin, Daitetsu Hogan (1794-1857)
 4. Hoshu Zemmyo, Dai’ien Shokaku (1802-1872)
 5. Shun’no Zenetsu, Reiki Jin’o, Toin-shitsu, Reikishn’u (1772-1844)
 6. Myoki Soseki, Fu’o Myokaku (1774-1848)
 7. Sozan Genkyo, Jinki Myoyo (1779-1868)
 8. Rasan Gemma, Razan Genma (1815-1867)
 9. Goten Dokei (1814-1891)
 10. Hogaku Soju (1825-1901)

  Fontes:

 1. “Zen Buddhism-Hakuin School”
  www.ciolek.com/WWWVLPages/ZenPages/Hakuin.html
 2. http://www.kaihan.com/


Linhagem de Hakuin Ekaku

  ÍNDIA

 1. MAKAKASHO
 2. ANANDA
 3. SHONAWASHU
 4. UBAGIKUTA
 5. DAITAKA
 6. MISHAKA
 7. BASHUMITSU
 8. BUTSUDANANDAI
 9. FUDAMITA
 10. BARISHIBA
 11. FUNAYASHYA
 12. ANABOTEI
 13. KABIMORA
 14. NAGYAHARAJUNA
 15. KANADAIBA
 16. RAGORATA
 17. SOGYANANDAI
 18. KAYSHATA
 19. KUMORATA
 20. SHAYATA
 21. BASHUBANZU
 22. MANURA
 23. KAKUROKUNA
 24. SHSISHIBODAI
 25. BASHASHITA
 26. FUNYOMITA
 27. HANNYATARA

  CHINA

 1. BODAIDARUMA
 2. TAISO EKA
 3. KANCHI SOSAN
 4. DAII DOSHIN
 5. DAIMAN KONIN
 6. DAIKAN ENO
 7. NAN-YUEH HAUI-JANG
 8. MA-TSU TAO-I
 9. PAI CHANG HUAI HUAI
 10. HUANG-PO
 11. LIN-CHI (RINZAI)
 12. HSING-HUA TS’UNG-CHIANG
 13. NAN-YUAN HUI-YUNG
 14. FENG-HSUEH YEN-CHAO
 15. SHOU-SHAN SHEN-NIEN
 16. FEN YANG SHAN CHAO
 17. SHIH-SHUANG
 18. YANG-CH’I FANG-HUI
 19. PAI-YUN SHOU-TUAN
 20. WU-TSU FA-YEN
 21. YUAN-WU K’O-CH’IN
 22. HU-CH’IU
 23. YING-AN
 24. MI-AN
 25. SUNG-YUAN
 26. YUN-AN P’U-YEN
 27. HSU-T’SANG CHIH-YU

  JAPÃO

 1. SHOMYO
 2. MYOCHO SHUHO
 3. KANZAN EGEN
 4. JUO SOHITSU
 5. MUIN SOIN
 6. TOZEN SOSHIN
 7. TOYO EICHO
 8. YOUZAN KEIYOU
 9. GUDOU TOSYOKU
 10. SHIDOU BUNAN
 11. SHOJU ROJIN
 12. HAKUIN EKAKU
 13. GASAN JITOU
 14. TAKUJU KOSENPrint Friendly, PDF & Email