Gesshu Soko


Gesshu Soko (1618-1696)
Referências
Biografia
Linhagem

Referências1

Gesshu Soku é da 72a.geração desde Buda e da 21a.geração desde Dogen.

Gesshu Soku foi Herdeiro do Dharma de Hakuho Gentekki e seu sucessor em Daiojo-ji, e seu nome está associado a uma das linhagens principais dentro do Soto Zen.

Gesshu Soku é da 18a.geração da linhagem Meiho Sotetsu e transmitiu o Dharma para Tokuho Ryoko, que deu início a “Three Treasures Lineage“(Linhagem dos Três Tesouros) e para Manzan Dohaku, que deu início a “Dharma Cloud Lineage“(Linhagem do Dharma da Nuvem).


Biografia2

Gesshu Soko foi chamado “O Grande Revitalizador.” As fortunas do Daijo-ji declinaram significativamente durante as guerras do Japão feudal. Muitos dos senhores feudais do Japão Ocidental, que patrocinavam os templos de descendentes do Meiho, tinham se alinhado com as facções opostas ao clã de Tokugawa, que assumiu o Shogunatoo. Isto não foi um bom pressagio para Daijo-ji. A prática forte do Gesshu conseguiu revitalizar o templo no século 17.


 1. Retirado do site http://195.157.97.145:8088/
 2. Retirado do site http://www.dharma-rain.org/


Linhagem (desde Sakiamuni Buda)

  ÍNDIA

 1. MAKAKASHO
 2. ANANDA
 3. SHONAWASHU
 4. UBAGIKUTA
 5. DAITAKA
 6. MISHAKA
 7. BASHUMITSU
 8. BUTSUDANANDAI
 9. FUDAMITA
 10. BARISHIBA
 11. FUNAYASHYA
 12. ANABOTEI
 13. KABIMORA
 14. NAGYAHARAJUNA
 15. KANADAIBA
 16. RAGORATA
 17. SOGYANANDAI
 18. KAYSHATA
 19. KUMORATA
 20. SHAYATA
 21. BASHUBANZU
 22. MANURA
 23. KAKUROKUNA
 24. SHSISHIBODAI
 25. BASHASHITA
 26. FUNYOMITA
 27. HANNYATARA
  CHINA

 1. BODAIDARUMA
 2. TAISO EKA
 3. KANCHI SOSAN
 4. DAII DOSHIN
 5. DAIMAN KONIN
 6. DAIKAN ENO
 7. SEIGEN GYOSHI
 8. SEKITO KISEN
 9. YAKUSAN IGEN
 10. UNGAN DONJO
 11. TOZAN RYOKAI
 12. UNGO DOYO
 13. DOAN DOHI
 14. DOAN KANSHI
 15. RYOSAN ENKAN
 16. TAIYO KIYOGEN
 17. TOSHI GISEI
 18. FUYO DOKAI
 19. TANKA SHIJUN
 20. CHORO SEIRIYO
 21. TENDO SOKAKU
 22. SECCHO CHIKAN
 23. TENDO NYOJO
  JAPÃO

 1. EIHEI DOGEN
 2. KOUN EJO
 3. TETSU GIKAI
 4. KEIZAN JOKIN
 5. MEIHO SOTETSU
 6. SHUGAN DOCHIN
 7. TETSUZAN SHIKAKU
 8. KEIGAN EISHO
 9. CHUZAN RYOHUN
 10. GISAN TONIN
 11. SHOGAKU KENRYU
 12. KINEN HORYU
 13. TEISHITSU CHISEN
 14. KOKEI SHOJUN
 15. SEKISO YUHO
 16. KAITEN GENJU
 17. SHUZAN SHUNSHO
 18. CHOZAN GIKETSU
 19. FUKUSHU KOCHI
 20. MYODO YUTON
 21. HAKUHO GENTEKI
 22. GESSHU SOKO


Print Friendly, PDF & Email