Koryu Osaka


Koryu Osaka (1901-1985)
Referências
Biografia
Linhagem

Referências1

Roshi Joko, mestre de Koryu Osaka foi sucessor do Dharma de Inzan Ien

.

Roshi Koryu transmitiu o Dharma para Hakuyu Taizan Maezumi e recebeu a transmissão do Dharma de Roshi Joko.Biografia
2

Roshi Koryu Osaka foi um mestre da linhagem Rinzai. Ele foi sucessor do Dharma de Roshi Joko, que, aflito com a corrupçao que via no sacerdócio, sugeriu a Roshi Koryu nunca se ordenasse. Koryu Roshi enfatizou a prática, mantendo um sesshin mensal em um dojo em uma casa de família. Alguns estudantes viveram com ele e muitos dormiam no próprio dojo durante o sesshin.

 1. Extraído de “Zen Buddhism – Hakuin School”
  (www.ciolek.com/WWWVLPages/ZenPages/Hakuin.html).
 2. Extraído de http://www.zendust.org/talks/lineage_dd_fall99.html.


Linhagem Rinzai de Koryu Osaka

  ÍNDIA

 1. MAKAKASHO
 2. ANANDA
 3. SHONAWASHU
 4. UBAGIKUTA
 5. DAITAKA
 6. MISHAKA
 7. BASHUMITSU
 8. BUTSUDANANDAI
 9. FUDAMITA
 10. BARISHIBA
 11. FUNAYASHYA
 12. ANABOTEI
 13. KABIMORA
 14. NAGYAHARAJUNA
 15. KANADAIBA
 16. RAGORATA
 17. SOGYANANDAI
 18. KAYSHATA
 19. KUMORATA
 20. SHAYATA
 21. BASHUBANZU
 22. MANURA
 23. KAKUROKUNA
 24. SHSISHIBODAI
 25. BASHASHITA
 26. FUNYOMITA
 27. HANNYATARA
  CHINA

 1. BODAIDARUMA
 2. TAISO EKA
 3. KANCHI SOSAN
 4. DAII DOSHIN
 5. DAIMAN KONIN
 6. DAIKAN ENO
 7. NAN-YUEH HAUI-JANG
 8. MA-TSU TAO-I
 9. PAI CHANG HUAI HUAI
 10. HUANG-PO
 11. LIN-CHI (RINZAI)
 12. HSING-HUA TS’UNG-CHIANG
 13. NAN-YUAN HUI-YUNG
 14. FENG-HSUEH YEN-CHAO
 15. SHOU-SHAN SHEN-NIEN
 16. FEN YANG SHAN CHAO
 17. SHIH-SHUANG
 18. YANG-CH’I FANG-HUI
 19. PAI-YUN SHOU-TUAN
 20. WU-TSU FA-YEN
 21. YUAN-WU K’O-CH’IN
 22. HU-CH’IU
 23. YING-AN
 24. MI-AN
 25. SUNG-YUAN
 26. YUN-AN P’U-YEN
 27. HSU-T’SANG CHIH-YU
  JAPÃO

 1. SHOMYO
 2. MYOCHO SHUHO
 3. KANZAN EGEN
 4. JUO SOHITSU
 5. MUIN SOIN
 6. TOZEN SOSHIN
 7. TOYO EICHO
 8. YOUZAN KEIYOU
 9. GUDOU TOSYOKU
 10. SHIDOU BUNAN
 11. SHOJU ROJIN
 12. HAKUIN EKAKU
 13. GASAN JITOU
 14. INZAN IEN
 15. Diversos mestres (pendente)
 16. http://www.nossacasa.net/shunya/roshi-joko/
 17. http://www.nossacasa.net/shunya/koryu-osaka/


Print Friendly, PDF & Email