Akira KubotaAkira Kubota (1932- )


Referências
Linhagem de Hakuun Yasutani

Referências
Akira Kubota (Ji’un-ken ) recebeu a transmissão do Dharma de Hakuun Ryoko Yasutani, que desde 1989, seguinte a morte de Roshi Yamada Koun, tornou-se o cabeça da Escola Sanbo Kyodan.

Alguns dos professores autorizados por Roshi Yamada Koun receberam também reconhecimento e confirmação adicional de Roshi Kubota. Porém, alguns professores, que são herdeiros do dharma de Roshi Yamada,se recusaram a ser sujeito a tal procedimento de re-confirmação, e na maioria dos casos não são reconhecidos como mestre Zen por Roshi Kubota.

San’un Zendo

Roshi Akira Kubota junto com Roshi Masamichi Yamada ensinam no “San’un Zendo” em Kamakura, Japão. O “San’un Zendo” não é um monastério e nem um zendo onde se possa estar residente. Aqueles que praticam no Zendo vivem em outro lugar e tem seu trabalho respectivo na sociedade. Qualquer um que deseje tomar parte em um zazenkai, sesshin, ou Zazen, realizados à noite no Zendo devme ser introduzido por uma pessoa que já seja membro do grupo.

Tôken Zazenkai

Roshi Akira Kubota é líder do “Tôken Zazenkai” em Tóquio, Japão e de outros Zazenkai em diversas partes do mundo. No “Tôken Zazenkai ” atuam os seguintes mestres sob a liderança de Roshi Akira Kubota: Teizô Nakamura (Kakuún-ken); Toshio Tonoike (Hekiun-ken); Akira Onda (Sôun-ken) e Tetsuo Hyama (Taiun-ken).


  Fontes:

 1. “Zen Buddhism – Hakuin School”
  www.ciolek.com/WWWVLPages/ZenPages/Hakuin.html
 2. http://homepage3.nifty.com/sanbo-zen/master_e.html.

Linhagem de Hakuun Yasutani desde Saquiamuni

  ÍNDIA

 1. MAKAKASHO
 2. ANANDA
 3. SHONAWASHU
 4. UBAGIKUTA
 5. DAITAKA
 6. MISHAKA
 7. BASHUMITSU
 8. BUTSUDANANDAI
 9. FUDAMITA
 10. BARISHIBA
 11. FUNAYASHYA
 12. ANABOTEI
 13. KABIMORA
 14. NAGYAHARAJUNA
 15. KANADAIBA
 16. RAGORATA
 17. SOGYANANDAI
 18. KAYSHATA
 19. KUMORATA
 20. SHAYATA
 21. BASHUBANZU
 22. MANURA
 23. KAKUROKUNA
 24. SHSISHIBODAI
 25. BASHASHITA
 26. FUNYOMITA
 27. HANNYATARA
  CHINA

 1. BODAIDARUMA
 2. TAISO EKA
 3. KANCHI SOSAN
 4. DAII DOSHIN
 5. DAIMAN KONIN
 6. DAIKAN ENO
 7. SEIGEN GYOSHI
 8. SEKITO KISEN
 9. YAKUSAN IGEN
 10. UNGAN DONJO
 11. TOZAN RYOKAI
 12. UNGO DOYO
 13. DOAN DOHI
 14. DOAN KANSHI
 15. RYOSAN ENKAN
 16. TAIYO KIYOGEN
 17. TOSHI GISEI
 18. FUYO DOKAI
 19. TANKA SHIJUN
 20. CHORO SEIRIYO
 21. TENDO SOKAKU
 22. SECCHO CHIKAN
 23. TENDO NYOJO
  JAPÃO

 1. EIHEI DOGEN
 2. KOUN EJO
 3. TETSU GIKAI
 4. KEIZAN JOKIN
 5. MEIHO SOTETSU
 6. SHUGAN DOCHIN
 7. TETSUZAN SHIKAKU
 8. KEIGAN EISHO
 9. CHUZAN RYOHUN
 10. GISAN TONIN
 11. SHOGAKU KENRYU
 12. KINEN HORYU
 13. TEISHITSU CHISEN
 14. KOKEI SHOJUN
 15. SEKISO YUHO
 16. KAITEN GENJU
 17. SHUZAN SHUNSHO
 18. CHOZAN GIKETSU
 19. FUKUSHU KOCHI
 20. MYODO YUTON
 21. HAKUHO GENTEKI
 22. GESSHU SOKO
 23. TOKUO RYOKO
 24. MOKUSHI SOEN
 25. SEKISO TESSHU
 26. RYUKO RYOSHU
 27. RENZAN SOHO
 28. MOTSUGAI SHIDO
 29. GUKEI YOUN
 30. KAKUSHO SODO
 31. DAIUN SOGAKU
 32. HAKUUN RYOKO
 33. AKIRA KUBOTA


Print Friendly, PDF & Email