Seisetsu Genjo Seki


Seisetsu Genjo Seki (1877-1945)
Referências
Biografia
Linhagem


Referências1

Roshi Seisetsu Genjo Seki (Seisetsu Genjyo Seki), mestre Rinzai da 8a. geração desde Hakuin Ekaku, recebeu a transmissão do Dharma de Ryoen Genseki.

Nos anos 20, foi Abade do templo Tenryu-ji, Japão.

Roshi Seisetsu Genjo Seki transmitiu o Dharma para:

 1. Seki Bokuou Sou’un (1903-1991)
 2. Yamada Mumon (1900-1988)


Biografia
2

Roshi Seisetsu Genjo Seki faleceu em 2 de outubro de 1945. Roshi Omori descreve morte do Seisetsu Roshi abaixo:


Em 1 de outubro de 1945 Roshi Seisetsu disse, “Quando eu levantar minha mão, comece a cantar os Quatro Votos. Então, no fim, quando você bater o sino, eu pararei de respirar. Por favor faça isto.”Roshi Yamada Mumon e dois outros estavam a seu lado da cama….No fim, quando eles baterem o sino, o doutor veio voando para injetar um estimulante de coração. Então, Roshi Seisetsu disse, “Não hoje.” E acrescentou, “Amanhã, quando eu levantar minha mão, você não deve me dar a injeção.” Ele proibiu o doutor de dar a ele um tiro. Na noite de 2 de outubro, ele levantou sua mão, e eles recitaram o sutra. Quando o sino era batido, “Chiinnn,” ele disse, “Aaaaa” com um grande bocejo e deu seu último respiro. Isto foi verdadeiramente um magnífico último momento.


  Fontes:

 1. “Zen Buddhism – Hakuin School”
  (www.ciolek.com/WWWVLPages/ZenPages/Hakuin.html)
 2. http://www.izs.org/


Linhagem de Inzan Ien

  ÍNDIA

 1. MAKAKASHO
 2. ANANDA
 3. SHONAWASHU
 4. UBAGIKUTA
 5. DAITAKA
 6. MISHAKA
 7. BASHUMITSU
 8. BUTSUDANANDAI
 9. FUDAMITA
 10. BARISHIBA
 11. FUNAYASHYA
 12. ANABOTEI
 13. KABIMORA
 14. NAGYAHARAJUNA
 15. KANADAIBA
 16. RAGORATA
 17. SOGYANANDAI
 18. KAYSHATA
 19. KUMORATA
 20. SHAYATA
 21. BASHUBANZU
 22. MANURA
 23. KAKUROKUNA
 24. SHSISHIBODAI
 25. BASHASHITA
 26. FUNYOMITA
 27. HANNYATARA
  CHINA

 1. BODAIDARUMA
 2. TAISO EKA
 3. KANCHI SOSAN
 4. DAII DOSHIN
 5. DAIMAN KONIN
 6. DAIKAN ENO
 7. NAN-YUEH HAUI-JANG
 8. MA-TSU TAO-I
 9. PAI CHANG HUAI HUAI
 10. HUANG-PO
 11. LIN-CHI (RINZAI)
 12. HSING-HUA TS’UNG-CHIANG
 13. NAN-YUAN HUI-YUNG
 14. FENG-HSUEH YEN-CHAO
 15. SHOU-SHAN SHEN-NIEN
 16. FEN YANG SHAN CHAO
 17. SHIH-SHUANG
 18. YANG-CH’I FANG-HUI
 19. PAI-YUN SHOU-TUAN
 20. WU-TSU FA-YEN
 21. YUAN-WU K’O-CH’IN
 22. HU-CH’IU
 23. YING-AN
 24. MI-AN
 25. SUNG-YUAN
 26. YUN-AN P’U-YEN
 27. HSU-T’SANG CHIH-YU
  JAPÃO

 1. SHOMYO
 2. MYOCHO SHUHO
 3. KANZAN EGEN
 4. JUO SOHITSU
 5. MUIN SOIN
 6. TOZEN SOSHIN
 7. TOYO EICHO
 8. YOUZAN KEIYOU
 9. GUDOU TOSYOKU
 10. SHIDOU BUNAN
 11. SHOJU ROJIN
 12. HAKUIN EKAKU
 13. GASAN JITOU
 14. INZAN IEN
 15. TAIGEN SHIGEN
 16. GISAN ZENRAI
 17. GIBOKU TEKISUI
 18. RYOEN GENSEKI
 19. SEISETSU GENJO