Nan-yang Hui-chengNan-yang Hui-cheng(675-775)>
Nanyang Huizhong (Nan-yang Hui-cheng; Nanyo Echu; também Dacheng Chanshi, Ta-cheng Ch’an-shih, zenji de Daisho)


Referências
LinhagemReferências1
Foi herdeiro de Dharma de Huei-Neng, o Sexto Patriarca. Recebendo a Transmissão, ele confinou-se num eremitério no Baiya shan (Hakugai san) em Nanyang. Imperador Suzong o retirou de seu eremitério em 761 quando Huizong tinha aproximadamente 81 e o instalou como Mestre Ch’an da Corte. Ele também serviu como Professor do sucessor de Suzong Daizong. Comumente chamado o Professor Nacional (guoshi ou kokushi) em textos Zen.
Transmitiu o Dharma para Danyuan Yingzhen.
Ele aparece em “Registros do Precipício Azul” 18, 69, 99, “Registros do Silêncio” 42, 85 e “Gateless Gate” 17.


 1. “Ensinos do Mestre Zen Anzan Roshi”(texto compilado pelo Ven. Jinmyo Fleming ino e traduzido ao Português por Claudio Miklos.)


Linhagem desde Saquiamuni

  ÍNDIA

 1. MAKAKASHO
 2. ANANDA
 3. SHONAWASHU
 4. UBAGIKUTA
 5. DAITAKA
 6. MISHAKA
 7. BASHUMITSU
 8. BUTSUDANANDAI
 9. FUDAMITA
 10. BARISHIBA
 11. FUNAYASHYA
 12. ANABOTEI
 13. KABIMORA
 14. NAGYAHARAJUNA
 15. KANADAIBA
 16. RAGORATA
 17. SOGYANANDAI
 18. KAYSHATA
 19. KUMORATA
 20. SHAYATA
 21. BASHUBANZU
 22. MANURA
 23. KAKUROKUNA
 24. SHSISHIBODAI
 25. BASHASHITA
 26. FUNYOMITA
 27. HANNYATARA
  CHINA

 1. BODAIDARUMA
 2. TAISO EKA
 3. KANCHI SOSAN
 4. DAII DOSHIN
 5. DAIMAN KONIN
 6. DAIKAN ENO
 7. DACHENG CHANSHI

Print Friendly, PDF & Email