Tai-hsiao Ling-t’ao


Tai-hsiao Ling-t’ao (666-760)
Daixiao Lingtao (Tai-hsiao Ling-t’ao, Daigyo Reito)


Referências
Linhagem
Referências2

Um discípulo do Sexto Patriarca Huei-Neng, que depois assumiu o cuidado do stupa comemorativo do Sexto Patriarca e sua múmia. Quando um monge coreano tentou cortar e roubar a cabeça da múmia e foi preso, Daixiao pediu seu perdão e indulgência às autoridades. Ver o Shuryo Shingi de Dogen.


  Fonte:

 1. “Ensinos do Mestre Zen Anzan Roshi”(texto compilado pelo Ven. Jinmyo Fleming ino e traduzido ao Português por Claudio Miklos.

Linhagem desde Saquiamuni

  ÍNDIA

 1. MAKAKASHO
 2. ANANDA
 3. SHONAWASHU
 4. UBAGIKUTA
 5. DAITAKA
 6. MISHAKA
 7. BASHUMITSU
 8. BUTSUDANANDAI
 9. FUDAMITA
 10. BARISHIBA
 11. FUNAYASHYA
 12. ANABOTEI
 13. KABIMORA
 14. NAGYAHARAJUNA
 15. KANADAIBA
 16. RAGORATA
 17. SOGYANANDAI
 18. KAYSHATA
 19. KUMORATA
 20. SHAYATA
 21. BASHUBANZU
 22. MANURA
 23. KAKUROKUNA
 24. SHSISHIBODAI
 25. BASHASHITA
 26. FUNYOMITA
 27. HANNYATARA
  CHINA

 1. BODAIDARUMA
 2. TAISO EKA
 3. KANCHI SOSAN
 4. DAII DOSHIN
 5. DAIMAN KONIN
 6. DAIKAN ENO
 7. DAIGYO REITO

Print Friendly, PDF & Email