Saicho(767-822)
[Escola Tendai]


Notas Biográficas
Sucessão
LinhagemNotas Biográficas1
Saicho foi um monge budista japonês, creditado com a fundação da Escola Tendai do budismo, baseado na escola chinesa Tiantai, que conhceu durante a sua viagem a Tang, China no início de 804.
Fundou o templo e a sede da Tendai Enryaku-ji no Monte Hiei, perto de Kyoto. Ele também é mencionado por ter sido o primeiro a trazer o chá para o Japão. Após sua morte, recebeu o título póstumo de Dengyo Daishi.


Sucessão
Saicho recebeu a transmissão de Gyohyo (722-797)


  Fonte:

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Saicho.

Linhagem desde Saquiamuni

  ÍNDIA

 1. MAKAKASHO
 2. ANANDA
 3. SHONAWASHU
 4. UBAGIKUTA
 5. DAITAKA
 6. MISHAKA
 7. BASHUMITSU
 8. BUTSUDANANDAI
 9. FUDAMITA
 10. BARISHIBA
 11. FUNAYASHYA
 12. ANABOTEI
 13. KABIMORA
 14. NAGYAHARAJUNA
 15. KANADAIBA
 16. RAGORATA
 17. SOGYANANDAI
 18. KAYSHATA
 19. KUMORATA
 20. SHAYATA
 21. BASHUBANZU
 22. MANURA
 23. KAKUROKUNA
 24. SHSISHIBODAI
 25. BASHASHITA
 26. FUNYOMITA
 27. HANNYATARA
  CHINA

 1. BODAIDARUMA
 2. TAISO EKA
 3. KANCHI SOSAN
 4. DAII DOSHIN
 5. DAIMAN KONIN
 6. DAIMAN KONIN
 7. DOSEN
 8. GYOHYO
 9. DENGYO DAISHI


Print Friendly, PDF & Email