Tan-yuan Ying-chenTan-yuan Ying-chen
Danyuan Yingzhen (Tan-yuan Ying-chen, Tangen Oshin), 8°-9º SÉCULO.


Referências
Linhagem

Referências1
Danyuan Yingzhen (Tan-yuan Ying-chen, Tangen Oshin), 8°-9º SÉCULO.
Herdeiro de Dharma de Nanyang Huizhong.
Transmitiu o Dharma para Yangshan Huiji.
Danyuan aparece em “Registros do Precipício Azul” 18, “Registros do Silêncio” 85 e “Gateless Gate” 17.


  Fonte:

 1. “Ensinos do Mestre Zen Anzan Roshi”(texto compilado pelo Ven. Jinmyo Fleming ino e traduzido ao Português por Claudio Miklos.


Linhagem desde Saquiamuni

  ÍNDIA

 1. MAKAKASHO
 2. ANANDA
 3. SHONAWASHU
 4. UBAGIKUTA
 5. DAITAKA
 6. MISHAKA
 7. BASHUMITSU
 8. BUTSUDANANDAI
 9. FUDAMITA
 10. BARISHIBA
 11. FUNAYASHYA
 12. ANABOTEI
 13. KABIMORA
 14. NAGYAHARAJUNA
 15. KANADAIBA
 16. RAGORATA
 17. SOGYANANDAI
 18. KAYSHATA
 19. KUMORATA
 20. SHAYATA
 21. BASHUBANZU
 22. MANURA
 23. KAKUROKUNA
 24. SHSISHIBODAI
 25. BASHASHITA
 26. FUNYOMITA
 27. HANNYATARA
  CHINA

 1. BODAIDARUMA
 2. TAISO EKA
 3. KANCHI SOSAN
 4. DAII DOSHIN
 5. DAIMAN KONIN
 6. DAIKAN ENO
 7. DACHENG CHANSHI
 8. TANGEN OSHIN

Print Friendly, PDF & Email