Eido Shimano

Eido Shimano (1932- )
Referências
Zen Studies Society
Linhagem

Referências1

Roshi Eido Shimano, mestre Rinzai da 9a geração desde Hakuin Ekaku, da linhagem de Takuju Kosen, recebeu a transmissão do Dharma de Nakagawa Soen e transmitiu o Dharma para Jiro Andy Afable; Roko Sherry Chayat; Junpo Denis Kelly e John Denko Mokudo Mortensen.

Roshi Eido Shimano é mestre do “The Zen Studies Society.Zen Studies Society
2

O “Zen Studies Society” foi criado em 1956 para ajudar o estudioso budista D.T. Suzuki em seus esforços para introduzir o Zen no Ocidente. Em 1965 ele ficou sob a liderança do monge de Zen japonês, Eido Tai Shimano, que deu ênfase para a prática do zazen (meditação Zen). Com sua energia dedicada, e a ajuda de muitos amigos de Dharma e partidários, dois centros para prática de Zen foram criados: “New York Zendo Shobo-ji”, no “Upper East Side” de Manhattan; e o “Dai Bosatsu Zendo Kongo-ji”, no interiro da “Catskill Mountains” de Upstate New York.
Em 1972, Roshi Eido Shimano recebeu a transmissão de Dharma de Roshi Soen Nakagawa, e hoje serve como o abade e professor espiritual destes dois zendos da tradição Rinzai do Zen japonês.


 1. Extraído de “Zen Buddhism – Hakuin School”
  (www.ciolek.com/WWWVLPages/ZenPages/Hakuin.html).
 2. Extraído do site http://www.zenstudies.org/.


Linhagem de Takuju Kosen

  ÍNDIA

 1. MAKAKASHO
 2. ANANDA
 3. SHONAWASHU
 4. UBAGIKUTA
 5. DAITAKA
 6. MISHAKA
 7. BASHUMITSU
 8. BUTSUDANANDAI
 9. FUDAMITA
 10. BARISHIBA
 11. FUNAYASHYA
 12. ANABOTEI
 13. KABIMORA
 14. NAGYAHARAJUNA
 15. KANADAIBA
 16. RAGORATA
 17. SOGYANANDAI
 18. KAYSHATA
 19. KUMORATA
 20. SHAYATA
 21. BASHUBANZU
 22. MANURA
 23. KAKUROKUNA
 24. SHSISHIBODAI
 25. BASHASHITA
 26. FUNYOMITA
 27. HANNYATARA

  CHINA

 1. BODAIDARUMA
 2. TAISO EKA
 3. KANCHI SOSAN
 4. DAII DOSHIN
 5. DAIMAN KONIN
 6. DAIKAN ENO
 7. NAN-YUEH HAUI-JANG
 8. MA-TSU TAO-I
 9. PAI CHANG HUAI HUAI
 10. HUANG-PO
 11. LIN-CHI (RINZAI)
 12. HSING-HUA TS’UNG-CHIANG
 13. NAN-YUAN HUI-YUNG
 14. FENG-HSUEH YEN-CHAO
 15. SHOU-SHAN SHEN-NIEN
 16. FEN YANG SHAN CHAO
 17. SHIH-SHUANG
 18. YANG-CH’I FANG-HUI
 19. PAI-YUN SHOU-TUAN
 20. WU-TSU FA-YEN
 21. YUAN-WU K’O-CH’IN
 22. HU-CH’IU
 23. YING-AN
 24. MI-AN
 25. SUNG-YUAN
 26. YUN-AN P’U-YEN
 27. HSU-T’SANG CHIH-YU

  JAPÃO

 1. SHOMYO
 2. MYOCHO SHUHO
 3. KANZAN EGEN
 4. JUO SOHITSU
 5. MUIN SOIN
 6. TOZEN SOSHIN
 7. TOYO EICHO
 8. YOUZAN KEIYOU
 9. GUDOU TOSYOKU
 10. SHIDOU BUNAN
 11. SHOJU ROJIN
 12. HAKUIN EKAKU
 13. GASAN JITOU
 14. TAKUJU KOSEN
 15. SOZAN GENKYO
 16. KASAN ZENRYYO
 17. SOHAN GENHO
 18. GEMPO YAMAMOTO
 19. NAKAGAWA SOEN

  OCIDENTE

 1. EIDO SHIMANOPrint Friendly, PDF & Email