John Denko Mokudo Mortensen (1947-)

John Denko Mokudo Mortensen
(1947-)

Referências
Biografia>
Pine Hill Zendo
Scandinavian Zen Centre
Linhagem
<

Referências1
Sensei John Denko Mokudo Mortensen, monge Rinzai da 10a geração desde Hakuin Ekaku, da linhagem de Takuju Kosen, recebeu a transmissão do Dharma de Eido Shimano.

Sensei John Denko Mokudo Mortensen é Abade do “Pine Hill Zendo“, líder espiritual do “Zen Center in Denmark” e também vice presidente do “The Zen Studies Society” em Nova Iorque.


Biografia2

O monge Denko John Mortensen se iteressou pelo Zen budismo nos anos sessenta quando estava na academia na Dinamarca. Ele foi para Ryutaku-Ji no Japão onde encontrou Nakagawa Soen na primavera de 1971. Ele se tornou um discípulo de Eido Shimano na primavera de 1979 e foi ordenado monge Rinzai Zen budista em 4 de julho 1980.

Em 8 de dezembro 1998 Sensei Denko foi certificado como um Professor de Dharma por Roshi Eido Shimano em uma cerimonia no “Dai Bosatsu Zendo”.

Em 19 de novembro de 2002 Denko recebeu Transmissão de Dharma (Inka) de Roshi Eido Sotai Shimano em uma cerimonia no “Pine Hill Zendo”.


Pine Hill Zendo2

Pine Hill Zendo

O “Pine Hill Zendo” é um autentico templo Rinzai Zen budista situado nas aforas de Katonah em Westchester do norte.

Ele é associado “The Zen Studies Society” e pode ser considerado um sub templo do monastério do “Dai Bosatsu Zendo Kongo Ji Internacional” no Catskills.

Pine Hill Zendo foi oficialmente criado em Nova Iorque, em 30 de outubro de 1998 como uma organização dreligiosa sem fins lucrativos.

O zendo foi aberto para o público em 13 de outubro de 1999. Em 11 de junho de 2000 Roshi Eido T. Shimano, abade do “The Zen Studies Society”, oficialmente dedicou o “Pine Hill Zendo”, e ao mesmo tempo instalou Denko John Mortensen como seu abade.


Scandinavian Zen Centre2

Scandinavian Zen Centre” foi iniciado por Sensei Denko John Mortensen como um local para seus ensinamentos na Dinamarca. Sensei Denko ensina na Dinamarca em Abril e Setembro todos os anos. O Centro é da linhagem tradicional do Zen Rinzai, tal como foi trazida para o Ocidente por Roshi Soen Nakagawa de Ryutakuji, em Mishima, no Japão, e por Roshi Eido Shimano da “Zen Studies Society”, em Nova Iorque, EEUU.

Sensei Denko é um dos cinco ocidentais que completaram o treinamento tradicional do budismo Zen Rinzai, e foi certificado como Mestre Zen. Ele é também o Abade do “Pine Hill Zendo” em Katonah, USA e o vice presidente do “Zen Studies Society” na cidade de Nova Iorque.


 1. Extraído de “Zen Buddhism – Hakuin School”
  (www.ciolek.com/WWWVLPages/ZenPages/Hakuin.html).
 2. Extraído do site http://www.pinehillzendo.org/.


Linhagem de Takuju Kosen

  ÍNDIA

 1. MAKAKASHO
 2. ANANDA
 3. SHONAWASHU
 4. UBAGIKUTA
 5. DAITAKA
 6. MISHAKA
 7. BASHUMITSU
 8. BUTSUDANANDAI
 9. FUDAMITA
 10. BARISHIBA
 11. FUNAYASHYA
 12. ANABOTEI
 13. KABIMORA
 14. NAGYAHARAJUNA
 15. KANADAIBA
 16. RAGORATA
 17. SOGYANANDAI
 18. KAYSHATA
 19. KUMORATA
 20. SHAYATA
 21. BASHUBANZU
 22. MANURA
 23. KAKUROKUNA
 24. SHSISHIBODAI
 25. BASHASHITA
 26. FUNYOMITA
 27. HANNYATARA

  CHINA

 1. BODAIDARUMA
 2. TAISO EKA
 3. KANCHI SOSAN
 4. DAII DOSHIN
 5. DAIMAN KONIN
 6. DAIKAN ENO
 7. NAN-YUEH HAUI-JANG
 8. MA-TSU TAO-I
 9. PAI CHANG HUAI HUAI
 10. HUANG-PO
 11. LIN-CHI (RINZAI)
 12. HSING-HUA TS’UNG-CHIANG
 13. NAN-YUAN HUI-YUNG
 14. FENG-HSUEH YEN-CHAO
 15. SHOU-SHAN SHEN-NIEN
 16. FEN YANG SHAN CHAO
 17. SHIH-SHUANG
 18. YANG-CH’I FANG-HUI
 19. PAI-YUN SHOU-TUAN
 20. WU-TSU FA-YEN
 21. YUAN-WU K’O-CH’IN
 22. HU-CH’IU
 23. YING-AN
 24. MI-AN
 25. SUNG-YUAN
 26. YUN-AN P’U-YEN
 27. HSU-T’SANG CHIH-YU

  JAPÃO

 1. SHOMYO
 2. MYOCHO SHUHO
 3. KANZAN EGEN
 4. JUO SOHITSU
 5. MUIN SOIN
 6. TOZEN SOSHIN
 7. TOYO EICHO
 8. YOUZAN KEIYOU
 9. GUDOU TOSYOKU
 10. SHIDOU BUNAN
 11. SHOJU ROJIN
 12. HAKUIN EKAKU
 13. GASAN JITOU
 14. TAKUJU KOSEN
 15. SOZAN GENKYO
 16. KASAN ZENRYYO
 17. SOHAN GENHO
 18. GEMPO YAMAMOTO
 19. NAKAGAWA SOEN

  OCIDENTE

 1. EIDO SHIMANO
 2. JOHN MORTENSENPrint Friendly, PDF & Email