Jiyu Kennett


Jiyu Kennett (1924–1996)
Referências
Linhagem

Referências1

Jiyu Kennett, mestre de “Shasta Abbey”. A primeira mulher inglesa reconhecida como mestre Zen. Fundadora da “Zen Mission Society”, de Shasta Abbey e da “Order of Buddhist Contemplatives”.
Jiyu Kennett foi Herdeira do Dharma de Keido Chisan.

Jiyu Kennett é da 84a.geração desde Buda, da 33a.geração desde Dogen, da 30a.geração da linhagem Meiho Sotetsu e da 12a. geração da “Dharma Cloud Lineage“(Linhagem do Dharma da Nuvem), iniciada por Manzan Dohaku.


 1. Retirado do site http://www.impermanent.net/zcboston/lineage.html


Linhagem (desde Sakiamuni Buda)

  ÍNDIA

 1. MAKAKASHO
 2. ANANDA
 3. SHONAWASHU
 4. UBAGIKUTA
 5. DAITAKA
 6. MISHAKA
 7. BASHUMITSU
 8. BUTSUDANANDAI
 9. FUDAMITA
 10. BARISHIBA
 11. FUNAYASHYA
 12. ANABOTEI
 13. KABIMORA
 14. NAGYAHARAJUNA
 15. KANADAIBA
 16. RAGORATA
 17. SOGYANANDAI
 18. KAYSHATA
 19. KUMORATA
 20. SHAYATA
 21. BASHUBANZU
 22. MANURA
 23. KAKUROKUNA
 24. SHSISHIBODAI
 25. BASHASHITA
 26. FUNYOMITA
 27. HANNYATARA
  CHINA

 1. BODAIDARUMA
 2. TAISO EKA
 3. KANCHI SOSAN
 4. DAII DOSHIN
 5. DAIMAN KONIN
 6. DAIKAN ENO
 7. SEIGEN GYOSHI
 8. SEKITO KISEN
 9. YAKUSAN IGEN
 10. UNGAN DONJO
 11. TOZAN RYOKAI
 12. UNGO DOYO
 13. DOAN DOHI
 14. DOAN KANSHI
 15. RYOSAN ENKAN
 16. TAIYO KIYOGEN
 17. TOSHI GISEI
 18. FUYO DOKAI
 19. TANKA SHIJUN
 20. CHORO SEIRIYO
 21. TENDO SOKAKU
 22. SECCHO CHIKAN
 23. TENDO NYOJO
  JAPÃO

 1. EIHEI DOGEN
 2. KOUN EJO
 3. TETSU GIKAI
 4. KEIZAN JOKIN
 5. MEIHO SOTETSU
 6. SHUGAN DOCHIN
 7. TETSUZAN SHIKAKU
 8. KEIGAN EISHO
 9. CHUZAN RYOHUN
 10. GISAN TONIN
 11. SHOGAKU KENRYU
 12. KINEN HORYU
 13. TEISHITSU CHISEN
 14. KOKEI SHOJUN
 15. SEKISO YUHO
 16. KAITEN GENJU
 17. SHUZAN SHUNSHO
 18. CHOZAN GIKETSU
 19. FUKUSHU KOCHI
 20. MYODO YUTON
 21. HAKUHO GENTEKI
 22. GESSHU SOKO
 23. MANZAN DOHAKU
 24. GEKKAN GIKO
 25. DAIYU ESSHO
 26. KEGON SOKAI
 27. SHOUN TAIZUI
 28. NICHIRIN TOGO
 29. SONNO KYODO
 30. SOGAKU REIDO
 31. DAISHUN BENGYU
 32. KOHO HAKUGUN
 33. KEIDO CHISAN


Print Friendly, PDF & Email