Catherine Genno Pages

Catherine Genno PagesCatherine Genno Pages
Biografia
Linhagem


Biografia
1

Sensei Catherine Genno Pages nasceu próximo de Grenoble, França e viveu grande parte de sua mocidade em Paris. Depois de estudar história da arte na Sorbonne, ela seguiu sua carreira trabalhando em várias galerias e museus Parisienses. No ínício de 1978, ela começou uma viagem ao longo do México, América Central, e Ásia, onde ela conheceu o budismo Tibetano e começou a praticar naquela tradição.

Em retornar a Paris em 1982, ela encontrou Roshi Genpo Merzel

. Sensei Genno estudou com Roshi Genpo por 10 anos na Europa e na América. Em 1992, ela se tornou a primeira sucessora de Dharma do Roshi Genpo. Mesmo antes de receber a transmissão formal do Dharma, Sensei Genno já havia demonstrado ser uma excelente professora, beneficiando muitos estudantes no “Kanzeon Zen Center“.

Sensei Genno atualmente ensina em Paris. Trabakhando com vários estudantes, ela vive em seu centro de prática Zen, que ela nomeou como Dana (a palavra de sanscrita para “dando”). Sensei Genno pode ser encoontrada na 22 Av. Pasteur, Montreuil, 93100. O número de telefone do seu centro é 33(1)49889165.


  Nota:

 1. Extraído de http://www.zencenterutah.org/index.htm.


Linhagem de Hakuun Ryoko(desde Sakiamuni Buda)

  ÍNDIA

 1. MAKAKASHO
 2. ANANDA
 3. SHONAWASHU
 4. UBAGIKUTA
 5. DAITAKA
 6. MISHAKA
 7. BASHUMITSU
 8. BUTSUDANANDAI
 9. FUDAMITA
 10. BARISHIBA
 11. FUNAYASHYA
 12. ANABOTEI
 13. KABIMORA
 14. NAGYAHARAJUNA
 15. KANADAIBA
 16. RAGORATA
 17. SOGYANANDAI
 18. KAYSHATA
 19. KUMORATA
 20. SHAYATA
 21. BASHUBANZU
 22. MANURA
 23. KAKUROKUNA
 24. SHSISHIBODAI
 25. BASHASHITA
 26. FUNYOMITA
 27. HANNYATARA
  CHINA

 1. BODAIDARUMA
 2. TAISO EKA
 3. KANCHI SOSAN
 4. DAII DOSHIN
 5. DAIMAN KONIN
 6. DAIKAN ENO
 7. SEIGEN GYOSHI
 8. SEKITO KISEN
 9. YAKUSAN IGEN
 10. UNGAN DONJO
 11. TOZAN RYOKAI
 12. UNGO DOYO
 13. DOAN DOHI
 14. DOAN KANSHI
 15. RYOSAN ENKAN
 16. TAIYO KIYOGEN
 17. TOSHI GISEI
 18. FUYO DOKAI
 19. TANKA SHIJUN
 20. CHORO SEIRIYO
 21. TENDO SOKAKU
 22. SECCHO CHIKAN
 23. TENDO NYOJO
  JAPÃO

 1. EIHEI DOGEN
 2. KOUN EJO
 3. TETSU GIKAI
 4. KEIZAN JOKIN
 5. MEIHO SOTETSU
 6. SHUGAN DOCHIN
 7. TETSUZAN SHIKAKU
 8. KEIGAN EISHO
 9. CHUZAN RYOHUN
 10. GISAN TONIN
 11. SHOGAKU KENRYU
 12. KINEN HORYU
 13. TEISHITSU CHISEN
 14. KOKEI SHOJUN
 15. SEKISO YUHO
 16. KAITEN GENJU
 17. SHUZAN SHUNSHO
 18. CHOZAN GIKETSU
 19. FUKUSHU KOCHI
 20. MYODO YUTON
 21. HAKUHO GENTEKI
 22. GESSHU SOKO
 23. TOKUO RYOKO
 24. MOKUSHI SOEN
 25. SEKISO TESSHU
 26. RYUKO RYOSHU
 27. RENZAN SOHO
 28. MOTSUGAI SHIDO
 29. GUKEI YOUN
 30. KAKUSHO SODO
 31. DAIUN SOGAKU
 32. HAKUUN RYOKO
  OCIDENTE

 1. TAIZAN MAEZUMI
 2. DENNIS GENPO MERZELl
 3. CATHERINE GENNO PAGES


Print Friendly, PDF & Email