Charles Tenshin Fletcher

Charles Tenshin Fletcher(-)
Referências
Biografia
Linhagem


Referências
1

Sensei Charles Tenshin Fletcher, é sucessor do Dharma de Roshi Hakuyu Taizan Maezumi

.Biografia
2

Nascido em Manchester, Inglaterra, Sensei Charles Tenshin Fletcher veio para os Estados Unidos em 1979 estudar no “Zen Center of Los Angeles” com seu fundador Taizan Maezumi Roshi. Em 1994, Sensei Tenshin recebeu Transmissão de Dharma (autorização para ensinar) na “White Plum Asangha”, linhagem Zen de Maezumi Roshi. Ele atou como administrador por muitos anos no “Zen Center of Los Angeles” e junto com Sensei Anne Seisen Saunders, assumiu a liderança do ” “Zen Mountain Center” após a morte de Maezumi Roshi em 1995. Sensei Tenshin foi responsável pela construção da maioria dos edifícios do “Zen Mountain Center”.

A atenção pessoal para estudantes é parte da experiência do “Zen Mountain Center”.
Um dos dez professores nos E.U.A. oficialmente certificados pela Sede do Soto japonês, Tenshin Sensei é procurado por estudantes do Zem de todo o mundo por sua perspicácia aguda no estudo tradicional do Zen e sua habilidade em orientar estudantes para realizarem sua própria sabedoria interna. Sensei treinou tanto em koan como com shikantaza e pratica e trabalha com seus estudantes usando estas técnicas tradicionais e outras formas desenvoilvidas mais recentemente. Ele encoraja fortemente que nós prestamos atenção a todo aspecto de nossas vidas, dando vida para a vida.

 1. Extraído de “Zen Buddhism – Hakuin School”
  (www.ciolek.com/WWWVLPages/ZenPages/Hakuin.html).
 2. Extraído de http://www.zmc.org/.


Linhagem de Hakuun Ryoko(desde Sakiamuni Buda)

  ÍNDIA

 1. MAKAKASHO
 2. ANANDA
 3. SHONAWASHU
 4. UBAGIKUTA
 5. DAITAKA
 6. MISHAKA
 7. BASHUMITSU
 8. BUTSUDANANDAI
 9. FUDAMITA
 10. BARISHIBA
 11. FUNAYASHYA
 12. ANABOTEI
 13. KABIMORA
 14. NAGYAHARAJUNA
 15. KANADAIBA
 16. RAGORATA
 17. SOGYANANDAI
 18. KAYSHATA
 19. KUMORATA
 20. SHAYATA
 21. BASHUBANZU
 22. MANURA
 23. KAKUROKUNA
 24. SHSISHIBODAI
 25. BASHASHITA
 26. FUNYOMITA
 27. HANNYATARA
  CHINA

 1. BODAIDARUMA
 2. TAISO EKA
 3. KANCHI SOSAN
 4. DAII DOSHIN
 5. DAIMAN KONIN
 6. DAIKAN ENO
 7. SEIGEN GYOSHI
 8. SEKITO KISEN
 9. YAKUSAN IGEN
 10. UNGAN DONJO
 11. TOZAN RYOKAI
 12. UNGO DOYO
 13. DOAN DOHI
 14. DOAN KANSHI
 15. RYOSAN ENKAN
 16. TAIYO KIYOGEN
 17. TOSHI GISEI
 18. FUYO DOKAI
 19. TANKA SHIJUN
 20. CHORO SEIRIYO
 21. TENDO SOKAKU
 22. SECCHO CHIKAN
 23. TENDO NYOJO
  JAPÃO

 1. EIHEI DOGEN
 2. KOUN EJO
 3. TETSU GIKAI
 4. KEIZAN JOKIN
 5. MEIHO SOTETSU
 6. SHUGAN DOCHIN
 7. TETSUZAN SHIKAKU
 8. KEIGAN EISHO
 9. CHUZAN RYOHUN
 10. GISAN TONIN
 11. SHOGAKU KENRYU
 12. KINEN HORYU
 13. TEISHITSU CHISEN
 14. KOKEI SHOJUN
 15. SEKISO YUHO
 16. KAITEN GENJU
 17. SHUZAN SHUNSHO
 18. CHOZAN GIKETSU
 19. FUKUSHU KOCHI
 20. MYODO YUTON
 21. HAKUHO GENTEKI
 22. GESSHU SOKO
 23. TOKUO RYOKO
 24. MOKUSHI SOEN
 25. SEKISO TESSHU
 26. RYUKO RYOSHU
 27. RENZAN SOHO
 28. MOTSUGAI SHIDO
 29. GUKEI YOUN
 30. KAKUSHO SODO
 31. DAIUN SOGAKU
 32. HAKUUN RYOKO
  OCIDENTE

 1. TAIZAN MAEZUMI
 2. CHARLES TENSHIN


Print Friendly, PDF & Email