Anne Aitken


Anne Aitken (1911-1994)


Referências
Biografia
Linhagem de Hakuun Yasutani


Referências

Anne Hopkins Aitken (AnTanshin) recebeu a transmissão do Dharma de Koun Zenshin YamadaBiografia

Anne Arundel Hopkins Aitken nasceu em 8 defevereiro de 1911.

Em sua viagem de lua de mel para o Japão, com seu marido Robert Atken, ficaram em Ryutakuji e entraram para partcipar de um sesshin, sem que ela entendesse muito bem o que era um sesshin. Esta é uma história que ela gostava de contar, pois refletia dois encantos seu com o absurdo e com o dharma. Em 1959, junto com seu esposo Robert Aitken, fundou a “Diamond Sangha“, uma sociedade de Zen budista em Honolulu. Foi o “Koko An Zendo ” em sua sala de estar no Havaí que se tornou o templo de fundação da “Diamond Sangha”.

Ela estudou com alguns dos grandes mestres de seu tempo: Soen Roshi, Yasutani Roshi e Yamada Koun Roshi. E ainda ajudou trazê-los para ensinar no ocidente.

Seus primeiros estudos foram dedicados a arte, a literatura, e ao trabalho social, e estas influências podem ser vistas em sua prática futura do Zen. No “Maui Zendo” ela era bastante rígida no trabalho e ajuda para permitir que jovens rebeldes e confusos pudessem descobrir o Zen.

“Maui Zendo” foi um dos primeiros templos no Oeste onde se podia fazer um treinamento duro, e sem Anne ele não podia ter cumprido sua funçãor. Em incontáveis sesshins, ela inspirava os participantes com seu modo particular.

Anne Aitken morreu,aos 83 anos, em 13 de junho de 1994 em Honolulu, ao lado de seu marido , seu enteado Tom, e Don Stoddard, amigo e construtor do templo.


 1. “Zen Buddhism – Hakuin School”
  www.ciolek.com/WWWVLPages/ZenPages/Hakuin.html


Linhagem de Hakuun Yasutani desde Saquiamuni

  ÍNDIA

 1. MAKAKASHO
 2. ANANDA
 3. SHONAWASHU
 4. UBAGIKUTA
 5. DAITAKA
 6. MISHAKA
 7. BASHUMITSU
 8. BUTSUDANANDAI
 9. FUDAMITA
 10. BARISHIBA
 11. FUNAYASHYA
 12. ANABOTEI
 13. KABIMORA
 14. NAGYAHARAJUNA
 15. KANADAIBA
 16. RAGORATA
 17. SOGYANANDAI
 18. KAYSHATA
 19. KUMORATA
 20. SHAYATA
 21. BASHUBANZU
 22. MANURA
 23. KAKUROKUNA
 24. SHSISHIBODAI
 25. BASHASHITA
 26. FUNYOMITA
 27. HANNYATARA
  CHINA

 1. BODAIDARUMA
 2. TAISO EKA
 3. KANCHI SOSAN
 4. DAII DOSHIN
 5. DAIMAN KONIN
 6. DAIKAN ENO
 7. SEIGEN GYOSHI
 8. SEKITO KISEN
 9. YAKUSAN IGEN
 10. UNGAN DONJO
 11. TOZAN RYOKAI
 12. UNGO DOYO
 13. DOAN DOHI
 14. DOAN KANSHI
 15. RYOSAN ENKAN
 16. TAIYO KIYOGEN
 17. TOSHI GISEI
 18. FUYO DOKAI
 19. TANKA SHIJUN
 20. CHORO SEIRIYO
 21. TENDO SOKAKU
 22. SECCHO CHIKAN
 23. TENDO NYOJO
  JAPÃO

 1. EIHEI DOGEN
 2. KOUN EJO
 3. TETSU GIKAI
 4. KEIZAN JOKIN
 5. MEIHO SOTETSU
 6. SHUGAN DOCHIN
 7. TETSUZAN SHIKAKU
 8. KEIGAN EISHO
 9. CHUZAN RYOHUN
 10. GISAN TONIN
 11. SHOGAKU KENRYU
 12. KINEN HORYU
 13. TEISHITSU CHISEN
 14. KOKEI SHOJUN
 15. SEKISO YUHO
 16. KAITEN GENJU
 17. SHUZAN SHUNSHO
 18. CHOZAN GIKETSU
 19. FUKUSHU KOCHI
 20. MYODO YUTON
 21. HAKUHO GENTEKI
 22. GESSHU SOKO
 23. TOKUO RYOKO
 24. MOKUSHI SOEN
 25. SEKISO TESSHU
 26. RYUKO RYOSHU
 27. RENZAN SOHO
 28. MOTSUGAI SHIDO
 29. GUKEI YOUN
 30. KAKUSHO SODO
 31. DAIUN SOGAKU
 32. HAKUUN RYOKO
 33. KOUN YAMADA
 34. <

  OCIDENTE

 1. ANNE AITKEN


Print Friendly, PDF & Email