Dennis Genpo Merzel (1944-)


Referências
Biografia
Linhagem de Hakuun Ryoko
Linhagem de Baian Hakujun3


Referências
3

Dennis Genpo Merzel é da 80a.geração desde Buda e da 29a.geração desde Dogen, pela linhagem de Baian Hakujun.

Dennis Genpo Merzeli foi Herdeiro do Dharma de Hakuyu Taizan Maezumi.Referências
1

Roshi Dennis Genpo Merzel foi o fundador da linhagem “Kanzeon Sangha”, ele é um dos sucessores do Dharma de Roshi Hakuyu Taizan Maezumi

. Roshi Merzel recebeu o inka de Roshi Tesugen Glassman em 10 de outubro de 1996, conferindo-lhe a condição de Roshi.

Roshi Dennis Genpo Merzel transmitiu o Dharma entre outros para Malgosia Jiho Braunek; Laurent Hozan
Caille; Anton Tenkei Coppens; John Shodo Flatt; Colin Gonin Fraser; Nancy Genshin Gabrysch; Tamara Myoho Gabrysch; Wilma Shinko Groenewoud; Jules Harris; Rein Kompo Kaales; Linda Myoki Lehrhaupt; Lynn Shozen McNamara; Catherine Genno Pages; Al Rapaport; Mark Shigeoka; Daniel Silberberg e Nico Sojun Tydeman.
Biografia
2

Roshi Dennis Genpo Merzel nasceu em Brooklyn, Nova Iorque em 1944, e cresceu em Long Beach, Califórnia. Ele formou-se na “California State University” em Long Beach em 1966 e completou o mestrado em educação na “University of Southern California” em 1968. Desde cedo ele competia em natação e pólo aquático tendo um bom desempenho nestes esportes. Roshi Genpo ensinou nas escolas de Los Angeles e Long Beach de 1966 sté 1971.

Depois de passar um ano nas montanhas de Califórnia em retiro solitário, Genpo Roshi começou o treinamento formal do Zen com Roshi Maezumi no “Zen Center of Los Angeles” em 1972. Foi ordenado monge por Roshi Maezumi em 1973 e recebeu o título Hoshi (Possuidor do Dharma) depois de completar o estudo de Koan em 1979.

Em 1980, Genpo Roshi recebeu o Shiho (Transmissão de Dharma) de Roshi Maezumi, seguindo para Zuisse no Japão em 1981. No ano seguinte ele começou a administrar sesshins em vários países europeus, e em 1984, ele deixou Los Angeles para dedicar-se completamente a comunidade internacional de estudantes que ele nomeou “Kanzeon Sangha.” Esta Sangha agora inclui mais de 1.000 membros nos Estados Unidos e na Europa.

Em 1988, Roshi Genpo completou Shinsanshiki (instrução como abade) no Templo Hosshinji em Bar Harbor, Maine. Em 1991 ele mudou para o Oregon e em 1993, por convite do “Wasatch Zen Group”, ele transferiu o Templo Hosshinji (“Kanzeon Zen Center“) para Salt Lake City, Utah. .

Roshi Genpo recebeu o certificado de Dendokyoshi Kenshuso em 1995 no “Green Gulch Farm” na California. Em outubro de 1996, ele recebeu Inka de seu irmão de Dharma mais antigo, Roshi Tetsugen Glassman, na Cidade de Nova Iorque. Roshi Tetsugen recebeu Inka de Roshi Maezumi um poco antes de sua morte em maio de 1995.

Roshi Genpo deu Transmissão de Dharma para Catherine Genno Pages, e posteriormente para John Shodo Flatt, e Anton Tenkei Coppens.

Ele é o autor de vários livros:

 • The Eye Never Sleeps (Shambhala);
 • Beyond Sanity and Madness (Tuttle) e
 • 24/7 Dharma (Tuttle).
 • The Path of the Human Being, seu livro mais novo, é esperado para o verão de 2003.

  Notas:

 1. Extraído de “Zen Buddhism – Hakuin School”
  (www.ciolek.com/WWWVLPages/ZenPages/Hakuin.html).
 2. Extraído de http://www.zencenterutah.org/index.htm.
 3. Extraído do site Retirado do site http://www.zenriver.nl/sutra_book.htm.


Linhagem de Hakuun Ryoko(desde Sakiamuni Buda)

  ÍNDIA

 1. MAKAKASHO
 2. ANANDA
 3. SHONAWASHU
 4. UBAGIKUTA
 5. DAITAKA
 6. MISHAKA
 7. BASHUMITSU
 8. BUTSUDANANDAI
 9. FUDAMITA
 10. BARISHIBA
 11. FUNAYASHYA
 12. ANABOTEI
 13. KABIMORA
 14. NAGYAHARAJUNA
 15. KANADAIBA
 16. RAGORATA
 17. SOGYANANDAI
 18. KAYSHATA
 19. KUMORATA
 20. SHAYATA
 21. BASHUBANZU
 22. MANURA
 23. KAKUROKUNA
 24. SHSISHIBODAI
 25. BASHASHITA
 26. FUNYOMITA
 27. HANNYATARA
  CHINA

 1. BODAIDARUMA
 2. TAISO EKA
 3. KANCHI SOSAN
 4. DAII DOSHIN
 5. DAIMAN KONIN
 6. DAIKAN ENO
 7. SEIGEN GYOSHI
 8. SEKITO KISEN
 9. YAKUSAN IGEN
 10. UNGAN DONJO
 11. TOZAN RYOKAI
 12. UNGO DOYO
 13. DOAN DOHI
 14. DOAN KANSHI
 15. RYOSAN ENKAN
 16. TAIYO KIYOGEN
 17. TOSHI GISEI
 18. FUYO DOKAI
 19. TANKA SHIJUN
 20. CHORO SEIRIYO
 21. TENDO SOKAKU
 22. SECCHO CHIKAN
 23. TENDO NYOJO
  JAPÃO

 1. EIHEI DOGEN
 2. KOUN EJO
 3. TETSU GIKAI
 4. KEIZAN JOKIN
 5. MEIHO SOTETSU
 6. SHUGAN DOCHIN
 7. TETSUZAN SHIKAKU
 8. KEIGAN EISHO
 9. CHUZAN RYOHUN
 10. GISAN TONIN
 11. SHOGAKU KENRYU
 12. KINEN HORYU
 13. TEISHITSU CHISEN
 14. KOKEI SHOJUN
 15. SEKISO YUHO
 16. KAITEN GENJU
 17. SHUZAN SHUNSHO
 18. CHOZAN GIKETSU
 19. FUKUSHU KOCHI
 20. MYODO YUTON
 21. HAKUHO GENTEKI
 22. GESSHU SOKO
 23. TOKUO RYOKO
 24. MOKUSHI SOEN
 25. SEKISO TESSHU
 26. RYUKO RYOSHU
 27. RENZAN SOHO
 28. MOTSUGAI SHIDO
 29. GUKEI YOUN
 30. KAKUSHO SODO
 31. DAIUN SOGAKU
 32. HAKUUN RYOKO
  OCIDENTE

 1. TAIZAN MAEZUMI
 2. DENNIS GENPO MERZEL


Linhagem de Baian Hakujun(desde Sakiamuni Buda)

  ÍNDIA

 1. MAKAKASHO
 2. ANANDA
 3. SHONAWASHU
 4. UBAGIKUTA
 5. DAITAKA
 6. MISHAKA
 7. BASHUMITSU
 8. BUTSUDANANDAI
 9. FUDAMITA
 10. BARISHIBA
 11. FUNAYASHYA
 12. ANABOTEI
 13. KABIMORA
 14. NAGYAHARAJUNA
 15. KANADAIBA
 16. RAGORATA
 17. SOGYANANDAI
 18. KAYSHATA
 19. KUMORATA
 20. SHAYATA
 21. BASHUBANZU
 22. MANURA
 23. KAKUROKUNA
 24. SHSISHIBODAI
 25. BASHASHITA
 26. FUNYOMITA
 27. HANNYATARA
  CHINA

 1. BODAIDARUMA
 2. TAISO EKA
 3. KANCHI SOSAN
 4. DAII DOSHIN
 5. DAIMAN KONIN
 6. DAIKAN ENO
 7. SEIGEN GYOSHI
 8. SEKITO KISEN
 9. YAKUSAN IGEN
 10. UNGAN DONJO
 11. TOZAN RYOKAI
 12. UNGO DOYO
 13. DOAN DOHI
 14. DOAN KANSHI
 15. RYOSAN ENKAN
 16. TAIYO KIYOGEN
 17. TOSHI GISEI
 18. FUYO DOKAI
 19. TANKA SHIJUN
 20. CHORO SEIRIYO
 21. TENDO SOKAKU
 22. SECCHO CHIKAN
 23. TENDO NYOJO
  JAPÃO

 1. EIHEI DOGEN
 2. KOUN EJO
 3. TETSU GIKAI
 4. KEIZAN JOKIN
 5. GASAN JOSEKI
 6. TAIGEN SÔSHIN
 7. BAISAN MOMPON
 8. JOCHU TENGIN
 9. KIZAN SHOOSAN
 10. MORIN SHINHAN
 11. SOOSHI SHOOTAI
 12. KENCHU HANTETSU
 13. DAIJU SOKO
 14. KINPO JUSEN
 15. TETTSUEI SEITON
 16. SHUKOKU CHOTON
 17. KETSUZAN TETTSUEI
 18. HOSHI SOON
 19. GOHO KAINON
 20. TENKEI DENSON
 21. ZOZAN MONKO
 22. NIKEN SEKIRYO
 23. REITAN RORYO
 24. KAKUJO TOSAI
 25. KAKUAN RYOGU
 26. RYOKA DAIBAI
 27. UNGAN GUHAKU
 28. BAIAN HAKUJUN
  OCIDENTE

 1. TAIZAN MAEZUMI
 2. DENNIS GENPO MERZEL


Print Friendly, PDF & Email