Nicolee Jikyo Miller-McMaho (1952- )


Referências
Biografia
Linhagem


Referências1

Sensei Nicolee Jikyo Miller-McMahon é professora do Three Treasures Zen Community, e é uma das sucessoras do Dharma de Roshi Hakuyu Taizan Maezumi.


Biografia2

Sensei Nicolee Jikyo Miller-McMahon recebeu Transmissão de Dharma de Roshi Taizan Maezumi em 1995. Ela começou a prática de meditação em 1969, e começou seu estudo formal de Zen em 1980 inicialmente com Roshi Genpo e Sensei Joko quando eles eram professores no “Zen Center of Los Angeles” e posteriormente com Roshi Maezumi. Ela trabalha com estudantes usando uma variedade de práticas tradicionais inclusive shikantaza, estudo de koan, práticas corporais e de respiração, como também a “Prática de Imediação”© (com artes, música, literatura, poesia e movimentos/dance), círculos de conselho, e outros meios hábeis usados para ajudar cada pessoa a perceber sua natureza verdadeira. Ela é casada, e tem duas crianças crescidas, e um enteado. Ela estudou uma variedade de métodos por trabalhar com indivíduos e ajudá-los em sua viada diária.


  Notas:

 1. Extraído de “Zen Buddhism – Hakuin School”
  (www.ciolek.com/WWWVLPages/ZenPages/Hakuin.html).
 2. Extraído de http://www.zencenterutah.org/index.htm


Linhagem de Hakuun Ryoko (desde Sakiamuni Buda)/a>

  ÍNDIA

 1. MAKAKASHO
 2. ANANDA
 3. SHONAWASHU
 4. UBAGIKUTA
 5. DAITAKA
 6. MISHAKA
 7. BASHUMITSU
 8. BUTSUDANANDAI
 9. FUDAMITA
 10. BARISHIBA
 11. FUNAYASHYA
 12. ANABOTEI
 13. KABIMORA
 14. NAGYAHARAJUNA
 15. KANADAIBA
 16. RAGORATA
 17. SOGYANANDAI
 18. KAYSHATA
 19. KUMORATA
 20. SHAYATA
 21. BASHUBANZU
 22. MANURA
 23. KAKUROKUNA
 24. SHSISHIBODAI
 25. BASHASHITA
 26. FUNYOMITA
 27. HANNYATARA
  CHINA

 1. BODAIDARUMA
 2. TAISO EKA
 3. KANCHI SOSAN
 4. DAII DOSHIN
 5. DAIMAN KONIN
 6. DAIKAN ENO
 7. SEIGEN GYOSHI
 8. SEKITO KISEN
 9. YAKUSAN IGEN
 10. UNGAN DONJO
 11. TOZAN RYOKAI
 12. UNGO DOYO
 13. DOAN DOHI
 14. DOAN KANSHI
 15. RYOSAN ENKAN
 16. TAIYO KIYOGEN
 17. TOSHI GISEI
 18. FUYO DOKAI
 19. TANKA SHIJUN
 20. CHORO SEIRIYO
 21. TENDO SOKAKU
 22. SECCHO CHIKAN
 23. TENDO NYOJO
  JAPÃO

 1. EIHEI DOGEN
 2. KOUN EJO
 3. TETSU GIKAI
 4. KEIZAN JOKIN
 5. MEIHO SOTETSU
 6. SHUGAN DOCHIN
 7. TETSUZAN SHIKAKU
 8. KEIGAN EISHO
 9. CHUZAN RYOHUN
 10. GISAN TONIN
 11. SHOGAKU KENRYU
 12. KINEN HORYU
 13. TEISHITSU CHISEN
 14. KOKEI SHOJUN
 15. SEKISO YUHO
 16. KAITEN GENJU
 17. SHUZAN SHUNSHO
 18. CHOZAN GIKETSU
 19. FUKUSHU KOCHI
 20. MYODO YUTON
 21. HAKUHO GENTEKI
 22. GESSHU SOKO
 23. TOKUO RYOKO
 24. MOKUSHI SOEN
 25. SEKISO TESSHU
 26. RYUKO RYOSHU
 27. RENZAN SOHO
 28. MOTSUGAI SHIDO
 29. GUKEI YOUN
 30. KAKUSHO SODO
 31. DAIUN SOGAKU
 32. HAKUUN RYOKO
  OCIDENTE

 1. TAIZAN MAEZUMI
 2. NICOLEE JIKYO

Print Friendly, PDF & Email