Frances Mitra Bishop (1941-)Biografia
Linhagem de Hakuun Yasutani


Biografia
Antes de Lola Lee, Osho, falecer em 1997 ela e seus alunos pediram a Sensei Mitra Bishop para assumir o comando como mestre do grupo.

Sensei Mitra, nasceu em 12 de abril de 1941 e é uma Herdeira do Dharma de Roshi Philip Kapleau com quem ela treinou desde 1976. Ordenada como monge Zen em 1986, ela completou seu treinamento formal no “Rochester Zen Center” em 1992 com Sensei Bodhin Kjolhede sucessor de Roshi Kapleau, então foi para Okayama, Japão, onde ela continuou a praticar com Roshi Harada Shodo, Abade de Sogen-ji, um templo de Zen Rinzai.

Quando Sensei Mitra retornou aos Estados Unidos em 1996, ela estava formalmente liberada para ensinar por Roshi Kapleau, e naquele mesmos ano foi pedido para ela vir para o Hidden Valley Zen Center> ” para ensinar. Simultaneamente, ela estabeleceu em “Mountain Gate”, um centro de treinamento monástico nas montanhas ao norte do Novo México.

Sensei Mitra vem ao ” Hidden Valley Zen Center ” regularmente para liderar sesshin (retiros de meditação que se estendem de dois a sete dias), efetuar dokusan (entrevista privada), e ministrar teisho, (apresentação de palestras do dharma), lidera seminários e dirige várias cerimônias.

Mitra-sensei viaja também de vez em quando para Columbia, MO para liderar seshin no “Columbia Zen Center”, e para outros locais no Novo México.Linhagem de Hakuun Yasutani desde Saquiamuni

  ÍNDIA

 1. MAKAKASHO
 2. ANANDA
 3. SHONAWASHU
 4. UBAGIKUTA
 5. DAITAKA
 6. MISHAKA
 7. BASHUMITSU
 8. BUTSUDANANDAI
 9. FUDAMITA
 10. BARISHIBA
 11. FUNAYASHYA
 12. ANABOTEI
 13. KABIMORA
 14. NAGYAHARAJUNA
 15. KANADAIBA
 16. RAGORATA
 17. SOGYANANDAI
 18. KAYSHATA
 19. KUMORATA
 20. SHAYATA
 21. BASHUBANZU
 22. MANURA
 23. KAKUROKUNA
 24. SHSISHIBODAI
 25. BASHASHITA
 26. FUNYOMITA
 27. HANNYATARA
  CHINA

 1. BODAIDARUMA
 2. TAISO EKA
 3. KANCHI SOSAN
 4. DAII DOSHIN
 5. DAIMAN KONIN
 6. DAIKAN ENO
 7. SEIGEN GYOSHI
 8. SEKITO KISEN
 9. YAKUSAN IGEN
 10. UNGAN DONJO
 11. TOZAN RYOKAI
 12. UNGO DOYO
 13. DOAN DOHI
 14. DOAN KANSHI
 15. RYOSAN ENKAN
 16. TAIYO KIYOGEN
 17. TOSHI GISEI
 18. FUYO DOKAI
 19. TANKA SHIJUN
 20. CHORO SEIRIYO
 21. TENDO SOKAKU
 22. SECCHO CHIKAN
 23. TENDO NYOJO
  JAPÃO

 1. EIHEI DOGEN
 2. KOUN EJO
 3. TETSU GIKAI
 4. KEIZAN JOKIN
 5. MEIHO SOTETSU
 6. SHUGAN DOCHIN
 7. TETSUZAN SHIKAKU
 8. KEIGAN EISHO
 9. CHUZAN RYOHUN
 10. GISAN TONIN
 11. SHOGAKU KENRYU
 12. KINEN HORYU
 13. TEISHITSU CHISEN
 14. KOKEI SHOJUN
 15. SEKISO YUHO
 16. KAITEN GENJU
 17. SHUZAN SHUNSHO
 18. CHOZAN GIKETSU
 19. FUKUSHU KOCHI
 20. MYODO YUTON
 21. HAKUHO GENTEKI
 22. GESSHU SOKO
 23. TOKUO RYOKO
 24. MOKUSHI SOEN
 25. SEKISO TESSHU
 26. RYUKO RYOSHU
 27. RENZAN SOHO
 28. MOTSUGAI SHIDO
 29. GUKEI YOUN
 30. KAKUSHO SODO
 31. DAIUN SOGAKU
 32. HAKUUN RYOKO
  OCIDENTE

 1. PHILIP KAPLEAU
 2. FRANCES MITRA BISHOP


Print Friendly, PDF & Email