Lanny Sevan Ross


Lanny Sevan Ross (1951-)


Biografia
Linhagem


Biografia

Lanny Sevan Ross nasceu em 7 de Setembro de 1951.

Ross Sevan foi ordenado em 1992 como monge Zen budista por Sensei Bodhin Kjolhede, diretor do “Rochester Zen Center”.

Sevan iniciou o treinamento Zen em 1976 e trabalhou como no “Rochester Zen Center” por oito anos onde ele atuou como administrador do Centro e como Instrutor do Zendo (monge instrutor com supervisão do Sensei.)

Em 1996, ele mudou para Chicago para se tornar diretor do “Chicago Zen Center“. Ele treinou em todos os aspectos da prática Zen inclusive trabalhando um extenso koan com Roshi Philip Kapleau, Toni Packer e Sensei Bodhin Kjolhede.

Sancionado como professor residente por Sensei Kjolhede, Sevan Sensei vive com sua esposa Kathleen em Evanston.


O “Chicago Zen Center” tem oferecido treinamento e pratica genuína de Zen genuíno desde 1972, fornecendo um ambiente estruturado para meditação, retiros e cerimonias. Começou como afiliado de um dos centros de treinamento de Zen mais importante nos Estados Unidos, o ” Rochester Zen Center” localizado em Rochester, Nova Iorque e fundado por Roshi Philip Kapleau.

Em 1974, foi comprada uma casa ampla, e através dos anos, seus membros tem trabalhado para criar uma atmosfera conducente com prática Zen. O trabalho na casa e jardim é contínuo e é um aspecto importante de prática individual e de grupo.

Todo mundo é bem-vindo sem levar em conta origem étnica, orientação sexual ou afiliação religiosa.Linhagem de Hakuun Yasutani desde Saquiamuni

  ÍNDIA

 1. MAKAKASHO
 2. ANANDA
 3. SHONAWASHU
 4. UBAGIKUTA
 5. DAITAKA
 6. MISHAKA
 7. BASHUMITSU
 8. BUTSUDANANDAI
 9. FUDAMITA
 10. BARISHIBA
 11. FUNAYASHYA
 12. ANABOTEI
 13. KABIMORA
 14. NAGYAHARAJUNA
 15. KANADAIBA
 16. RAGORATA
 17. SOGYANANDAI
 18. KAYSHATA
 19. KUMORATA
 20. SHAYATA
 21. BASHUBANZU
 22. MANURA
 23. KAKUROKUNA
 24. SHSISHIBODAI
 25. BASHASHITA
 26. FUNYOMITA
 27. HANNYATARA
  CHINA

 1. BODAIDARUMA
 2. TAISO EKA
 3. KANCHI SOSAN
 4. DAII DOSHIN
 5. DAIMAN KONIN
 6. DAIKAN ENO
 7. SEIGEN GYOSHI
 8. SEKITO KISEN
 9. YAKUSAN IGEN
 10. UNGAN DONJO
 11. TOZAN RYOKAI
 12. UNGO DOYO
 13. DOAN DOHI
 14. DOAN KANSHI
 15. RYOSAN ENKAN
 16. TAIYO KIYOGEN
 17. TOSHI GISEI
 18. FUYO DOKAI
 19. TANKA SHIJUN
 20. CHORO SEIRIYO
 21. TENDO SOKAKU
 22. SECCHO CHIKAN
 23. TENDO NYOJO
  JAPÃO

 1. EIHEI DOGEN
 2. KOUN EJO
 3. TETSU GIKAI
 4. KEIZAN JOKIN
 5. MEIHO SOTETSU
 6. SHUGAN DOCHIN
 7. TETSUZAN SHIKAKU
 8. KEIGAN EISHO
 9. CHUZAN RYOHUN
 10. GISAN TONIN
 11. SHOGAKU KENRYU
 12. KINEN HORYU
 13. TEISHITSU CHISEN
 14. KOKEI SHOJUN
 15. SEKISO YUHO
 16. KAITEN GENJU
 17. SHUZAN SHUNSHO
 18. CHOZAN GIKETSU
 19. FUKUSHU KOCHI
 20. MYODO YUTON
 21. HAKUHO GENTEKI
 22. GESSHU SOKO
 23. TOKUO RYOKO
 24. MOKUSHI SOEN
 25. SEKISO TESSHU
 26. RYUKO RYOSHU
 27. RENZAN SOHO
 28. MOTSUGAI SHIDO
 29. GUKEI YOUN
 30. KAKUSHO SODO
 31. DAIUN SOGAKU
 32. HAKUUN RYOKO
  OCIDENTE

 1. PHILIP KAPLEAU
 2. PETER KJOLHEDE
 3. LANNY ROSS


Print Friendly, PDF & Email