Elihu Genmyo Smith (1948-)

Elihu Genmyo Smith (1948-)
Biografia
Linhagem

Biografia1

Elihu Genmyo Smith nasceu em 15 de abril de 1948 e começou seu treinamento Zen em 1974 na Sociedade de Estudos Zen ("Zen Studies Society") em Nova York com os Roshi Soen Nakagawa e Eido Shimano. Mais tarde deu continuidade a seu treinamento no Centro de Zen de Los Angeles ("Zen Center of Los Angeles"), onde foi ordenado monge budista pelo Roshi Hakuyu Maezumi em 1979. Após ter concluído o estudo formal de koan com Maezumi Roshi, em 1984 continuou seu treinamento com Roshi Charlotte Joko Beck no Centro de Zen de San Diego. Elihu recebeu a transmissão de Dharma (shiho) e a autorização para ensinar de Joko em 1992. Elihu vive atualmente com sua esposa e dois filhos em Champaign, Illinois onde é professor residente do Centro de Zen da Pradaria ("Prairie Zen Center").

Junto com Charlotte Joko Beck e outros Sucessores do Dharma iniciaram em 1995 a Escola Zen da Mente Comum ("Ordinary Mind Zen School").


Textos
“Sim” à vida
Consciência
>Chame-me pelo meu verdadeiro nome
Exatamente Aqui AgoraLinhagem (desde Sakiamuni Buda)

  ÍNDIA

 1. MAKAKASHO
 2. ANANDA
 3. SHONAWASHU
 4. UBAGIKUTA
 5. DAITAKA
 6. MISHAKA
 7. BASHUMITSU
 8. BUTSUDANANDAI
 9. FUDAMITA
 10. BARISHIBA
 11. FUNAYASHYA
 12. ANABOTEI
 13. KABIMORA
 14. NAGYAHARAJUNA
 15. KANADAIBA
 16. RAGORATA
 17. SOGYANANDAI
 18. KAYSHATA
 19. KUMORATA
 20. SHAYATA
 21. BASHUBANZU
 22. MANURA
 23. KAKUROKUNA
 24. SHSISHIBODAI
 25. BASHASHITA
 26. FUNYOMITA
 27. HANNYATARA
  CHINA

 1. BODAIDARUMA
 2. TAISO EKA
 3. KANCHI SOSAN
 4. DAII DOSHIN
 5. DAIMAN KONIN
 6. DAIKAN ENO
 7. SEIGEN GYOSHI
 8. SEKITO KISEN
 9. YAKUSAN IGEN
 10. UNGAN DONJO
 11. TOZAN RYOKAI
 12. UNGO DOYO
 13. DOAN DOHI
 14. DOAN KANSHI
 15. RYOSAN ENKAN
 16. TAIYO KIYOGEN
 17. TOSHI GISEI
 18. FUYO DOKAI
 19. TANKA SHIJUN
 20. CHORO SEIRIYO
 21. TENDO SOKAKU
 22. SECCHO CHIKAN
 23. TENDO NYOJO
  JAPÃO

 1. EIHEI DOGEN
 2. KOUN EJO
 3. TETSU GIKAI
 4. KEIZAN JOKIN
 5. MEIHO SOTETSU
 6. SHUGAN DOCHIN
 7. TETSUZAN SHIKAKU
 8. KEIGAN EISHO
 9. CHUZAN RYOHUN
 10. GISAN TONIN
 11. SHOGAKU KENRYU
 12. KINEN HORYU
 13. TEISHITSU CHISEN
 14. KOKEI SHOJUN
 15. SEKISO YUHO
 16. KAITEN GENJU
 17. SHUZAN SHUNSHO
 18. CHOZAN GIKETSU
 19. FUKUSHU KOCHI
 20. MYODO YUTON
 21. HAKUHO GENTEKI
 22. GESSHU SOKO
 23. TOKUO RYOKO
 24. MOKUSHI SOEN
 25. SEKISO TESSHU
 26. RYUKO RYOSHU
 27. RENZAN SOHO
 28. MOTSUGAI SHIDO
 29. GUKEI YOUN
 30. KAKUSHO SODO
 31. DAIUN SOGAKU
 32. HAKUUN RYOKO
  OCIDENTE

 1. TAIZAN MAEZUMI
 2. CHARLOTTE JOKO BECK
 3. ELIHU GENMYO SMITH
 4. <Print Friendly, PDF & Email